Talha bin Ubeydullah (r.a.), Aşere-i Mübeşşere’den ve sahabenin zenginlerindendir. Künyesi Ebu Muhammed’ dir. Validesi önceleri Ebu Süfya’nın hanımı olan Sa’be Binti’l Hadrami’ dir.
Talha bin Ubeydullah (r.a.) İslam’da sebk eden (önde olan) sekiz kişiden biri ve ashab-ı şura olan altı zattan biridir.Uhud vakasında Hazreti Talha (r.a.) Sultanul Enbiya (s.a.v) Efendimize havale olunan bir kılıcı koluyla müdafaa ettiği için çolak kalmış ve o gün çok fedakârlıklar edip Hazreti Sultan-ı Resûl (s.a.v.)’den “Talha cenneti hak etti” tebşiri celilini almıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Talha (r.a)’ı çok severdi. Onu göremeyince “Ne oldu ki ben o melih, fasih dostumuzu göremiyorum?” buyururdu.
Talha (r.a.) Uhud günü Resûlullâh (s.a.v.) Efendimizi himayede sebat etti ve yirmi dört yerinden yaralandı. Bunun üzerine Nebî (s.a.v) “Talha’ ya cennet vacip oldu.” buyurdular. Nebî (s.a.v) Uhud gününde Talha (r.a.)’ı “Talhat’ül hayr (hayrı ve insanlara faydası en fazla olan Talha)”, Huneyn gününde, “Talhat’ül cûd (cömertliği ve ihsanı çok olan Talha)”, Zat’ül Uşeyre gazvesi gününde de “Talhat’ ül feyyaz (feyzi ve bereketi çok olan Talha)” diye isimlendirdi.
Aişe (r.anha) demiştir ki: “ Ebû Bekir (r.a.) yanında Uhud günü anlatıldığı vakit, “Bu gün tamamen Talha (r.a.)’ın günüdür!” derdi. Talha (r.a.), Resûlullâh (s.a.v.)’i müdafaa ettiğinden dolayı en fazla yaralanan sahabi idi.
Talha (r.a.) otuz sekiz hadis-i şerif rivayet etmiştir. Cemel vakasında altmış yaşlarında olduğu halde Mervan’ın okuyla şehit olmuştur. Hadis-i Şerif’te “Şehid’i hal-i hayatında (yaşarken) görmek isteyenler Talha bin Ubeydullah (r.a)’a baksın.”, ayrıca “Talha ve Zübeyr benim cennette komşularımdır.” buyrulmuştur.
(Ramazanoğlu Mahmud Sami (k.s.), Ashâb-ı Kiram, s.147-149)