Mescidden Girerken Okunacak Duâ
Fâtımâ bintü’l-Hüseyin b. Alî, büyük annesi Fâtımâtü’l-Kübrâ (r.a.)’den naklen anlatıyor:
Resûlullâh (s.a.v.) mescide girdiği zaman salât okur sonra:
Rabbi’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rahmetike.
“Rabbim günâhımı affet, rahmet kapılarını aç.” derdi.
Mescidden Çıkarken Okunacak Duâ
Çıkarken de yine Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salât okur sonra da:
Rabbi’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe fadlike. “Rabbi’m güna¬hımı affet, lûtuf kapılarını benim için aç.” derdi. (Tirmizî, Salât 234)
“Allâh’ın mescidlerini ancak Allâh’a ve âhiret gününe îman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allâh’tan başkasından korkmayan kimseler îmâr eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.” (Tevbe s.18)
Abdullâh b. Mes‘ûd (r.a.) şöyle demiştir: Nebî-yi Ekrem (s.a.v.)’e: “Amellerin hangisi Allâh’a daha sevgilidir?” diye sordum.
“Vaktinde kılınan namaz” buyurdu. Sonra hangisi? dedim
“Anne ve babaya iyilik” buyurdu. Sonra hangisi? dedim
“Allâh yolunda cihad” buyurdu. (Buhârî, c.2 s.474)
Binite (araba, gemi veya uçak) Binerken Okunacak Duâ
Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn.
Bi’smillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî leğafûru’r-rahîm. Ve mâ-kaderu’llâhe hakka kadrihî vel‘ardu cemî‘an kabzatühû yevme’l-kıyâmeti ve’s-semâvâtü matviyyâtün biyemînihî sübhânehû ve te‘âlâ ammâ yüşrikûn.
Türkçe Anlamı: Bunu bizim hizmetimize vereni tesbîh ve takdîs ederiz, yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Biz şüphesiz Rabbim’ize döneceğiz. (Zuhruf s. 13, 14)
“Yüzüp gitmesine de durmasına da bismillâh. Muhakkak ki Rabbi’m Gafûr ve Rahîm’dir.” Allâh’ı lâyık olduğu şekilde takdîr edemediler. Halbuki kıyâmet günü yeryüzü tamâmen O’nun kabza-i kudretindedir. Gökler de yine O’nun yed-i kudretinde dürülmüşlerdir. O, onların şirk koştukları şeylerden tamâmen münezzeh.”
(Misvak Neşriyât, İbadet Takvimi ve Duâlar, s.102-103-104)