Aşağıdaki kitaplar, belli başlı konularda öncelikli olarak okunması gereken kitaplardır. Her başlığın altındaki liste, bu kitaplardan faydalanırken izlenmesi öngörülen öncelik sırasını beyan eder. Ehl-i sünnet çizgisine uygun ve tercümesi düzgün olmak şartıyla başka kitaplardan da istifâde edilebilir.
FIKIH
Mızraklı İlmihal (Hacmi küçük, faydası büyüktür), Üç Boyutuyla İslâm (Muhammed Alaaddin – Ali Eren) ve/veya, Büyük İslâm İlmihali (Ömer Nasuhi Bilmen), Muamelatlı İslâm İlmihali (A. Fikri Yavuz), Ehl-i Sünnet ve Akâidi (Mehmet Çağlayan), İbn-i Abidin, Fetâvâyi Hindiyye, Hadîslerle Hanefî Fıkhı (Eşref Ali et-Tehanevî), Hidaye, Kudûri, Tahavi, Mebsut…
SİYER
Peygamber (s.a.v.) Hayatı (Ahmed Cevdet Paşa – Ertuğrul Düzdağ) ve/veya, Peygamber (s.a.v.)’in Hayatı (Eyüp Sabri Paşa), İlahi Rahmet (İmam Kastalani), Siyer-i Nebî (s.a.v.) (Mustafa Darir Efendi), İslâm Târihi (M. Asım Köksal), Peygamberler Târihi (M. Asım Köksal), Şifâ-i Şerif (Kaad-ı İyâz)
GENEL İSLAMÎ KİTAPLAR
Nasıl İyi Bir Kul Olunur? (İmâm-ı Gazâli), Tenbîhü’l Gafilin-Bustânü’l ârifin (Ebû’l Leys Semerkandî), Büyük Günahlar (İmam Zehebi), Kimya-i Saadet (İmam Gazali), Büyük Ahidler (İmam Şarani), Riyazü’s Salihin (İmam Nevevi), İhyâ-i Ulûmuddin (İmam Gazali, Mütercim: A. Serdaroğlu), Rûhu’l Beyan Tefsiri (İsmail Hakkı Bursevi, Mütercim: Ömer Faruk Hilmi), Cemi’ül Fevâid ve/veya Kütüb-ü Sitte, Selef-i Sâlihîn’in Yüce Ahlakı (İmâm Şaranî), Sohbetler 1-2-3-4-5 (Ömer Muhammed Öztürk)
BİYOGRAFİ
Hayâtü’s Sahâbe (Muhammed Kandehlevi), İmâm-ı ’zâm Ebû Hanife (r.a.) (Heytemî),Velîler Ansiklopedisi (İmâm Şarani), Dört Büyük Halîfe (Şemseddin Sivasi)
(Misvak Neşriyat, Hakk Dinin Batıl Yorumlarına Cevaplar, s.316-317)