Takvâ: Allâh (c.c.)’dan korkmak, Kur’an’la amel etmek,
aza razı olmak ve Âhiret gününe hazırlanmaktır. Kur’an-ı
Kerim’de takva, üç mânâda kullanılmıştır:
1. Korkma, sakınma manasında kullanılmıştır. Allâh
(c.c.) şöyle buyurmuştur. “Benden korkunuz” (Bakara s. 28)
Başka bir âyette: “Öyle bir günden sakının ki (hepiniz) o
gün Allâh’a döndürüleceksiniz.” (Bakara s. 28)
2. Tâat ve ibadet manasında: “Ey imân edenler,
Allâh’a nasıl ibadet etmek (korkmak) lazımsa öyle ibadet
edin (öylece korkun)” (Âl-i İmran s. 102)
3. Kalbi, günâhlardan arıtmak yâni hiçbir suretle günâh
işlememek ve kalbin daimi olarak tertemiz kalmasını sağlamak
manasında kullanılmıştır. Nitekim Cenâb-ı Hakk:
“Kim Allâh ve Resûlü’ne itaat eder, Allâh’tan korkar ve
takva ederse o, felâha erer.” (Nûr s. 52) buyurmaktadır.
Takva sahibine nice hayır ve sevâblar verileceğini bildiren
bir çok âyetler vardır bunlardan bazıları: Sıkıntıdan
kurtarılacağı ve helâl rızık verileceği bildiriliyor: “Kim
Allâh’dan korkarsa Allâh (c.c.) ona bir (kurtuluş) çıkış
yeri ihsân eder. Ona, beklemediği yerden rızık verir.”
(Talâk s. 2-3) Amellerin düzeltileceği bildiriliyor: “Ey imân
edenler, Allâh’tan korkun ve sözü doğru söyleyin ki
(Allâh) işlerinizi iyiye götürsün.” (Ahzâb s. 70-71)
İbadetlerinin kabul edileceği bildiriliyor: “Allâh ancak
takvâ sahiplerinin (kendisinden korkanların) ibadetlerini
kabul eder.” (Mâide s. 27) Allâh (c.c.)’ün yanında değerli ve
aziz oldukları bildiriliyor: “Şüphesiz ki sizin Allâh yanında
en şerefliniz takvaca en ileride olanınızdır.” (Hucurât s. 13)
Her iki dünyada mutlu olacaklar müjdeleniyor: “Onlar
imân edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında
da âhirette de onlar için müjdeler vardır.” (Yunus s. 63-64)
Cehennem ateşinden kurtulacakları bildiriliyor: “Takva
ehli, Cehennemden uzaklaştırılacaktır.” (Leyl s. 17)
(İmam Gazâli, Âbidlerin Yolu, 134-13