Nazar ile ilgili Kalem sûresinin “Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı.” mealindeki 51. Âyeti inmiştir.
Hadîs- Şerîfler’de buyuruldu ki: “Nazar haktır.” (Müslim)
“Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.” (ibn Adiy)
“İnsanların yarısı nazardan ölür.” (Taberânî)
“Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan  Allâhü Te’âlâya sığının.” (Deylemî)
“Kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi.” (Müslim)
Nazar değmesine tedbîr olarak Allâh (c.c.)’nun kitabında sekiz Âyet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiç birinin nazarı değmez. Bunlar: Fâtihâtü’l-kitâb ki yedi Âyettir. Bir de Ayetü’l Kürsî.
Kendi nazarının başkasına değmemesi için ise Peygamber (s.a.v.) Efendimiz; “Beğendiği bir şey gördüğünde bir Mü’min: ‘Mâşâ Allâhu lâ kuvvete illâ billâh’ derse
ona nazar isabet etmez.” buyurmuşlardır. (Beyhâkî)
NAZAR DUASI
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
“Allâhümma’hrusnâ bi-’aynike’lletî lâ-tenâmu, ve’hfaznâ bi-ra’fetike’lletî lâ-terâmu, ve’rhamnâ bi-gudratike aleynâ felâ tühlik ve ente sikatünâ ve recâunâ, yâ erhame’rrâhimîne ve yâ ekreme’l-ekremîn.” “Allâhümme, yâ mukallibe’l-kulûb, sebbit kulûbenâ ‘alâ dînike ve tâ’atik.” “Allâhümmec’al fî kalbî nûran ve fi basarı nûran ve fi sem’ nûran ve ‘an yemini nûran ve ‘an yesâri nûran ve fevki nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfi nûran vec’allînûran.”
El-hamdü li’llâhi’llezi tevâda’a küllü şey’in li-’azametihi ve’l-hamdü li’llâhi’llezi zelle küllü şey’in li-izzetihi, ve’lhamdü li’llâhi’llezi hada’a küllü şey’in li-mülkihi, ve’lhamdü li’llâhi’llezi istesleme küllü şey’in li-gudratih.
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Dualar, s.171)