Kötü ahlâk şubelerinden biri de insanlar hakkında kötü düşünmektir. Müslümanlar hakkında kötü söz söylemek haram olduğu gibi, kötü düşünce beslemek (sû-i zan) da haramdır. Başkasının kötülüğünü konuşmak nasıl haramsa,
onun kötülüğünü düşünmek de haramdır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruluyor: “Ey îman edenler! Zandan (kötü düşünce beslemekten) çok sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır.” (Hucurât s.12) Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki, “Kötü zandan sakının. Çünkü sözün en yalan olanı zandır.”(Müslim) Kalbe kendiliğinden gelen düşünceler ve insanın içinden birisi hakkında kötü düşünce geçmesi affedilir. Yasak olan, sû-i zan/kötü kanaattir. Bu zan, insanın bir kimse hakkında içten içe kötü kanaat beslemesi, kalbin de o düşünceye meyletmesidir. Ebû Hüreyre (r.a.) Hazretleri’nin rivâyetinde Peygamberimiz(s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Sû-i zandan / kötü düşünce taşımaktan kaçının. Çünkü bu sözlerin en yalan olanıdır.” Sû-i zan, bir kimsenin kötülüğünü kalben kabul etmektir. Herhangi bir kimsenin kötülüğü hakkında kesin kanaat beslemeksizin o kişi hakkında sadece kalbe gelen kötü düşünceler sû-i zan olmayıp, bunlar âlimlerin söz birliği ile günah değildir. Çünkü kalbe böyle düşüncelerin gelip gelmemesi insanın elinde değildir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar: “Kalplerine gelen kötü düşünceleri konuşarak veya yaparak dışa vurmadıkları müddetçe, Allâhu Teâlâ ümmetimi o düşüncelerden sorumlu tutmaz.”
(Allame Eş-şeyh Alaüddin Abidin,Üç Boyutuyla İslâm, s.785. İmâm
Gazâlî, Huccet’ül İslâm, s.305-306)