Bir Müslüman, kendisi gibi Müslüman olan annesine babasına düşmanlık ve hainlik etse, onlara hakaretler savursa, sövüp saysa ne olur?.. Soysuz olur. Müslüman ecdâdına söven de böyledir.

Osmanlı sultanlarının ve halifelerinin insan olarak günâhları olabilir ama onlar bizim atalarımızdır, bu ülkeye, bu halka çok hizmet etmişlerdir. Onlar İslâm’a, Kur’an’a, Şeriat’a çok hürmet göstermişlerdir. Her Ehl-i Sünnet vel Cemaat Müslümanının onlara hürmet etmesi, râhmet okuması gerekir. Dinsizlerin, Haçlıların, Siyonistlerin, dönmelerin onlara düşmanlık ve hakaret etmesi normaldir de, Müslümanın düşmanlık ve hakaret etmesi, hata araması anormaldir, soysuzluktur.

Dünya tarihinde İslâm’a, imâna, Kur’an’a, Sünnet’e, Şeriat’a Osmanlı hanedanı kadar hizmet etmiş başka bir hanedan yoktur. Osmanlılar, Ehl-i Beyt-i Peygamber (s.a.v.)’e büyük hürmet göstermişler, seyyidlere ve şeriflere maaş bağlamışlardır. Osmanlı düşmanlığı yapanların içinde birtakım mİlitan Mutezililîler vardır. Ehl-i Sünneti desteklediği için Hanedan’a düşmanlık yapıyorlar. Ashâb (r.a.e.) düşmanı Râfizîler de Osmanlıyı sevmez. Reformcular, dinde yenilik ve değişim isteyenler, light ve ılımlı İslâm taraftarları, laikler, Kemalistler, Fazlurrahmancılar, Afganîciler Osmanlı karşıtıdır.

Biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat Müslümanları bu aileye hürmet ederiz. Elbette onları ismet sıfatlıyla muttasıf mâsum kimseler olarak görmeyiz ama onlara sövüp sayma soysuzluğunu da irtikâb etmeyiz

Onlar bizden bin kere daha dindar idiler. Onlar, İslâm’a Kur’an’a Şeriat’a dayalı bir cihân imparatorluğu kurdular. Onlar medreselerde ulemâ ve fukâ-ha yetiştirdiler. Onlar mahkemelerde Kur’an Sünnet Şeriat ahkâmı ile hüküm verdiler. Onların zamanında Müslümanların yüzde doksan küsuru beş vakit namaz kılıyordu. Onlar tasavvuf ve zikir ehliydi. Onlar bir ara Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmişti. Tuna ve Nil, iki Osmanlı nehri idi. Osmanlı sultanlarının günâh ve hatâları ile uğraşanlar aynaya baksınlar ve kendi ayıplarına üzülsünler.

(Mehmet Şevket Eygi)

Bir Yorum Bırak