Resûlullâh (s.a.v.)  Medîne’yi teşrîflerinde, sâdece Ensâr erkeklerinden  değil,  Ensâr  kadınlarından  da  biat  aldı.  Hz. Ümmü Atiyye (r.anhâ)’nın bu husustaki rivayetine göre, Peygamberimiz  (s.a.v.),  Ensâr  kadınlarını  bir  evde  toplattı  ve kendilerine Hz. Ömer (r.a.)’i gönderdi. Evin kapısında dikilip kadınlara  selâm  veren  ve  kendisinin  Allah  Resulü  (s.a.v.) adına geldiğini bildiren Hz. Ömer (r.a.), onlara, O (s.a.v.)’in selâmını teblîğ etti.
Sonra: “Allâhü Te’âlâ’ya şirk koşmayacaklarına,   zina   etmeyeceklerine,   çocuklarını öldürmeyeceklerine,           iftirada      bulunmayacaklarına, cenaze peşinden gitmeyeceklerine, Cumadan sakındırdıklarına, Şeriat’ta Peygambere karşı gelmeyeceklerine, feryad     ile  ağlamayacaklarına ve nâmahremleri (evlenmeleri       caiz)    olan     erkeklerle konuşmayacaklarına” dâir kesin söz istedi.
Selmâ  binti Kays (r.anhâ) rivayetinde; “Ayrıca bize kocalarımıza  hile  yapmamamızı”  da söyledi. Bundan sonra ona biat edip döndük. Ben o hanımlardan birisine: “Hz. Peygamber (s.a.v.)’e tekrar git ve ona kocalarımıza hfle  yapmamızdan  ne  kasdettiğini  sor!”  dedim.  Kadın  Hz. Peygamber  (s.a.v.)’den  bunu  sorduğunda  O  (s.a.v.)  şöyle buyurdular:   “Malını     ondan      habersiz     alıp   başkalarına vermenizdir.”
Hufeyle binti Ubeyd b. el-Hâris şöyle anlatıyor: Ben ve annem   Karîre   binti   el-Hâris,   Muhacir   kadınlardan   bir cemâatle  birlikte Hz. Peygamber (s.a.v.)’e giderek biâtta bulunduk. Hz. Peygamber (s.a.v.), kendisi için kurulmuş  kıldan yapılma bir  çadırda oturuyordu. O bizden Âyette belirtildiği şekilde biat aldı. (Mumtehine, 12) Biz bunları  kabul ettiğimizi söyleyip ellerimizi ona uzattığımızda Hz. Peygamber (s.a.v.) “Ben  kadınların  ellerine  dokunmam!”  buyurdular. Bunun üzerine bizi bağışlamasını  istedik, işte bizim biatimiz bu şekilde gerçekleşmişti.
Kitâblarda Peygamberimiz (s.a.v.)’e biat eden Müslüman kadınlardan 400 kadarının isimleri zikredilmiştir.
Not: Muameleler serisinin bir sonraki yazısı 28 Ağustos’tadır.
(M. Yûsuf Kandehlevf, Hayatüs Sahâbe.c.l. 19.sj)