Münafık lafzı nifaktan alınmıştır. Bu kelime “Nafikaâ’ül Yerbü” (Ova sıçanının deliği) tabirinden alınmış­tır. Ova sıçanının yer altında iki deliği olurmuş. Bunla­rın biri yeryüzüne tamamıyla açık, diğeri kapalı fakat kafasıyla vurunca açılıverecek kadar hafif, ötekinden girip çıkarmış. Avcı ‘Kaasia” denilen açık deliğe gelirse, hayvan na-fikaâyı açarak kaçarmış. İşte ova sıçanı nasıl na-fikaâ’yı gizleyip kaasiayı meydanda tutarsa müna­fık da küfrünü gizleyip imanını gösterdiğinden yahud şeriatın bir kapısından girip öteki kapısından çıktığın­dan kendisine bu isim verilmiştir. Şöyle de denilebilir. Nafikaâ denilen deliğin dışı dümdüz yeryüzü gibi gö­rünür fakat içi delik ise münafık da onun gibi dışı baş­ka içi başkadır.
***
Bazıları münafık kelimesinin nifak’dan alındığını söylerler. Nifak, yer altındaki kanal, (tünel) demektir. Böyle bir kanalın sahibi, onda nasıl gizlenirse münafık da, İslâm perdesi altında gizlendiği için ona bu isim ve­rilmiştir.
Hasılı münafık başkalarına içindekinin aksini göste­ren kimsedir. Istılahta münafık; içinden kafir olup, dı­şından müslüman görünen kimsedir. Eğer bu renkli gö­rünüş iman hususunda ise nifakı küfürdür; iman husu­sunda değilse, amel nifakıdır. Bunda fiil ve terk dahil­dir. Bugün zındıkı da aynı şekilde izah ediyorlar. İmam-ı Mâlik’ten rivayet olunduğuna göre Peygamber (s.a.v) devrindeki nifak bu gün zındıklıktır.

  • Davudoğlu, S. Müslim T. ve Şerhi, Cilt:1 Sh:312)