1. Aşağıdaki duâ, üç defa okunmalıdır:

Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm Ve sallâllâhu ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihî ve sellem. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-evvelü ve ‘alâ fazlike’l-‘azîmi ve cûdike’l-‘amîmi’l-mu‘av-veli ve hâzâ ‘âmun cedîdün kad akbele nes’elü-ke’l-‘ısmete fîhi mine’ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi ve sallâ’llâhu ‘alâ Muhammedini’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi ve ‘alâ Âlihî ve Ashâbi-hi’t- tayyibîne’t- tâhirîne ve’l-hamdü li’llâhi Rab-bi’l-‘âlemîn.

2. 365 defa **Âyetü’l-Kürsî,
3. 1000 defa **İhlâs-ı Şerîf,
4. 1 defa **Zümer Sûresi okunmalıdır
5. Bütün bunların sonunda 1 defa: Allâhümme yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahse-ni’l-hâl denilmelidir.

MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜ HER GÜN OKUNACAK DUÂ
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm“El-hamdü li’llâhi Rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ Âli-hi ve Sahbihî ecma‘îne. Allâhümme ente’l- ebediy-yü’l- kadîmü’l-hayyü’l- kerîmü’l- hannânü’l- mennânü ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhâ’l-‘ısmete mine’ş-şeytâni’r-racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nef-si’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştiğâli bimâ yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erha-me’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ Seyyi-dinâ ve Nebîyyinâ Muhammedin ve ‘alâ Âlihi ve Sah-bihî ve Ehl-i Beytihi ecma’îne.”

Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretleri’nden: “Her kim, ilk on günü sabahleyin bu duâyı üç kerre okursa, Allâhü Zü’l-Celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharremine kadar bütün belâlardan emin ve muhâfaza buyuracağı”**** rivâyet olunmuştur. (Müslim) Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan nakledilmiştir ki: “Her kim, bu duâyı, Aşûre günü üç kerre okursa, ölümden de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz.”

(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.19-21)

Bir Yorum Bırak