Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in, çarşı ve pazarda dolaşırken, ehli gafletin zulmaniyetinin sirayet etmesine karşı tavsiye ettiği duâ ve faziletine karşı Hadis-i Şerif alimleri hayran kalmışlardır.
Çarşı ve pazarlarda gezinirken Allâhü Teâlâ’yı zikreden kişilerin, bunu yapmayanlara karşı bir üstünlükleri vardır. İnsanların çoğunun gaflette bulunduğu ve alışveriş ile meşgul olduğu çarşı ve pazarlarda Rabb’ini zikretmeye önem vermelidir. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bunun önemine işaret ederek şöyle buyurmuştur:
“Kim çarşıya girince “Lâ ilâhe illailahü vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümitü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şeyin kadir” duasını okursa Allâh (c.c.) ona bir milyon sevâb yazar, onun bir milyon günâhını affeder ve mertebesini bir milyon derece yüceltir.” (Tirmizî, İbn Mâce)
Diğer bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyrulmuştur:
“Gafillerin arasında Allâh (c.c.)’u zikreden kişi, savaştan kaçanlar arasında sebat edip savaşan
kimse gibidir.” (Taberânî)
Bunun için Muhammed b. Vâsi (r.a.) ve İbn Ömer (r.a.), sırf yüce Allâh (c.c.)’u zikrederek bu fazileti elde etmek için pazar yerlerine girerlerdi.
Hasan-ı Basrî (k.s), çarşı pazarlarda Allâh (c.c.)’u zikredenler hakkında şöyle der: “Onlar kıyamet günü, yüzlerinde dolunayın parlaklığı gibi bir aydınlık ile ve güneş gibi bir güzellik içinde gelirler. Çarşı ve pazarlarda istiğfarda bulunan kimselerin, orada bulunanların sayısınca günâhları affedilir.”

(Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtü’l-Kulûb, c.2, s.265; İmâm-ı Gazâlî, IhyâüUlumi’d-Din, c.2, s.803)