Receb-i şerîf’te okunacak duâ:
Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân.
(Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Receb-i şerîf boyunca günde 100 def‘a okunması fazîletlidir.)
Receb-i şerîf duâları:
İlk on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- gayyûm”
İkinci on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed”
Son on (10) gün: “Sübhâna’llâhi’l- ğafûri’r- rahîm”
Şa‘bân-ı şerîf’te okunacak duâ:
Allâhümme bârik lenâ fî Şa’bân ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- Kur’ân
(Bu duânın, sayı sınırlaması olmamakla berâber, Şa‘bân-ı şerîf boyunca günde 100 def‘a okunmasında fazîlet vardır.)
Şa‘ban-ı şerîf duâları:
İlk on (10) gün: “Yâ latîfü celle şânüh”
İkinci on (10) gün: “Yâ rezzâku celle şânüh”
Son on (10) gün: “Yâ azîzü celle şânüh”
Ramazân-ı şerîf’te okunacak duâlar:
İlk on (10) gün: “Yâ erhame’r- râhimîn”
İkinci on (10) gün: “Yâ ğaffârü’z- zünûb”
Son on (10) gün: “Yâ ‘atîga’r- rigâb”
– Îkâz: Bu duâlar günde en az yüz (100) def‘a okunmalıdır.
– Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gecesi Fetih Sûresi okunursa, o sene içindeki kötülük, belâ ve musîbetlerden bi-izni’llâhi Te‘âlâ muhâfaza olunur.
– Îkâz: Ramazân-ı şerîfin yirmi üçüncü (23.) gecesi Sûre-i Ankebût ve Sûre-i Rûm okunur.
– Îkâz: Ramazân-ı şerîfin herhangi bir gününde 363 (üç yüz altmış üç) İhlâs-ı şerîf okunur.
(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.42)
29 Cemaziyelahir 1438, Mevlâna Takvimi