Ömer Muhammed Öztürk, MTTB’de görev yaptıkları yıllarda gençliğe her şeyi Sünnet-i Seniyye’ye göre değerlendirmeyi, Sünnet-i Seniyye kantarında tartmağı öğretmişlerdir. Bunun da yolunun (Türkiye Müslümânları olarak çoğunluk Hanefi olduğu için) İmam-ı A’zam’a tâbi olmaktan geçtiğini, onun Sahâbe ve Tâbiin (r.a.e.)’den alıp bütün dünyaya yaydığı Ehl-i Sünnet İtikadı’na ve Fıkıh ilmine sarılmakla mümkün olacağını vurgulamışlardır. Bir taraftan bütün insanlara bunları anlatırken, diğer taraftan özel sohbetlerinde de Nakşibendiyye yolunun inceliklerini, nefis tezkiyesinin ve kalp tasfiyesinin şartlarını anlatmışlar, irfana susamış gönüllerde marifet tomurcuklarının açmasına vesile olmuşlardır. Doğruları öğretmişler yanlışlara işâret etmişlerdir.
“Doğruları öğrenirseniz, yanlışlar kendiliğinden ortaya çıkar. Yanlışlar öğrenilmez!” buyurmuşlardır.
“İslâm’ı öğren, yaşa; öğret, yaşat.”
Ömer Muhammed Öztürk bu dört temel umdeyi MTTB’ye Genel Başkan olduktan sonra hep vurgulamışlardır. Kendilerinin bütün hayatı da bu dört esasta temerküz eder. Bu dört esas şöyle açıklanır:
1. İSLÂMI ÖĞRENMEK: Gavs-ı Âzam Seyyid Abdülkadir Geylani (ks.) Hazretleri buyuruyorlar ki: “Evlâd bu dîn, defter köşelerinden, kitablardan, medreselerden değil (bunlar gerekli ve faydalı olsa da İslâm’ı tam manasıyla öğrenebilmek için yeterli olmaz.); hakk erenlerin ağzından öğrenilir.”
Yusuf Hamedânî (k.s.)’a sormuşlar, efendim sizin gibi hakiki bir âlime yetişip ilim öğrenemeyenler dînlerini nasıl öğrensinler?
Hazret buyurmuş: “Öyle olduklarına inandıkları kimselerin (hakiki Ehl-i Sünnet âlimlerinin) kitaplarını okuyup mucibince amel etsinler.”
2. ÖĞRENDİKLERİNİ YAŞAMAK: Allâhü Te‘âlâ Saff Sûresi 2. ve 3. Âyetlerde (meâlen): “Ey îmân edenler! Yapamayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapamayacağınızı söylemeniz, Allâh katında şiddetli bir buğza sebep olur.” buyurmaktadır, bu nedenle öğrendiklerimizi yaşamak mecburiyetindeyiz.
3-4. YAŞADIKLARINI ÖĞRETMEK, ÖĞRETTİKLERİNİ YAŞATMAK: Allâhü Te‘âlâ bu hususta da Bakara Sûresi, Âyet 30’da meâlen: “Hani Rabbin meleklere: ‘Muhakkak ben yeryüzünde emirlerimi tebliğ ve infâzaya me’mur bir halife yaratacağım.’ demişti.” buyuruyor.
(www.ramazanoglumahmuds a m iks.com)