Mİ‘RÂC GECESİNDE KILINACAK NAMÂZ VE OKUNACAK DUÂ
Receb-i şerîfin yirmi yedinci gecesi oniki (12) rek‘at namâz kılınır. Her iki rek‘atta bir selâm verilir. Her rek‘atta bir (1) Fâtiha ve onbir (11) İhlâs okunur. Namâzdan sonra yüz (100) defa salevât-ı şerîfe ve bir kere şu duâ okunur:

“Allâhümme innî es’elüke bi-müşâhedeti esrâri’lmuhibbîne ve bi’l- hılveti’lletî hassente bi-hâ seyyidi’lmürselîn. Hîne üsriyet bihî leylete’s- sâbi‘ı ve’l-ışrîne en-terhame kalbiye’l- hazîne ve tücîbe da‘vetî yâ ekreme’lekremîn.” Âmîn!
26 Recep 1438, Mevlâna Takvimi