Rebiülevvel ayı “Mevlid” ayıdır. Bu ayda mevlid-i şerif okutmak veya dinlemek pek faziletlidir. Bazı büyüklerin beyanları şöyledir: Hz. Ali (k.v.) buyuruyor ki: “Her kim Resulullah (Sallallâhu aleyhi vesellem)’in Mevlid’i Şerifini hürmetle, tazimle okunulmasına sebep olsa o kimse dünyadan iman ile çıkar ve hesap görmeden cennete girer.”
Hz. Cüneydi Bağdadî (Kaddesallâhu sırrahû) Hazretleri buyuruyor ki: “Her kim Mevlid’i Nebî (Sallallâhu aleyhi vesellem) de hazır bulunsa yani Mevlid’i Şerif okunurken hazır bulunsa, hürmetle, tazimle, büyüklüğünü takdir ederek otursa, dinlese o kimse imanını kurtarır.”
Kendi asrında bir tek olan İmam-ı Fahrettîn-i Râzi Hazretleri buyuruyor ki: “Bir kimse Mevlid’i Nebî (Sallallâhu aleyhi vesellem)’i tuz’a, veyahut başka bir yenecek şeye okusa, onu başka yeneceklerin içine katsa o yenecekler de bereket zahir olur. Her ne şeylere ki bu katılırsa hiç sıkıntı ve zahmet olmaz. Allah’u Teala onlardan yiyenleri aff-ı ve mağfiret eder. Mevlid’i Şerifi suya okuyup içenlerin kalblerine bin nûr ve bin rahmet girer ve bin de kötü şeyler de kalbinden çıkar. Kalblerin öldüğü günde o adamın kalbi ölmez. Her kim Mevlid’i Şerifi sikkeli bir para (zamanının bastırılmış geçerli parası) üzerine okusa, başka paralara katsa, ya altın, ya gümüş ona bereket olur. Sahibi fakir olmaz. Peygamberimiz (Sallallâhu aleyhi vesellem)’in bereketi hiç kesilmez.”
İmam-ı Şâfi (r.h.) buyurmuştur ki: “Mevlid’i Nebiyi, okutmak için bir kimse ihvanları toplasa, yemek yedirse, yerleri düzlese, güzel hizmet etse, okunmasına sebep olsa, Allah’u Teala o kimseyi kıyamet gününde sıddıklar, şehidler ve salihlerle haşreder ve cenneti Naim’de onlarla beraber olur.”               
   (Muhammed Alevî el-Mâliki, Havle’l-İhtifal Bi-Zikra’1-Mevlid’in-Nebeviyyi’ş-Şerif)