Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün Medîne’ye hicretlerinden önceki yaklaşık 10 yıllık dönemde, Milli Türk Talebe Birliği’ndeki başarıları dikkat çekicidir.
1971’de kendilerine teklif edilen MTTB Genel Başkanlığı’nı ilk etapta reddeden, daha sonra ma‘nevi terbiyesinde yetiştiği Sâhibü’z-zaman Hz. Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.)’un emirleri ile MTTB Genel Başkanlığı teklifini kabul eden Muhterem Ömer Muhammed Öztürk, “Burası siyasi bir kuruluştur, siyaset ise yalanla iç içedir.” tereddütünü yine o yüce Zât’ın verdiği “Evlâdım dürüstlük en büyük siyasettir. Bu dürüstlüğe devam etmek şartıyla ağzınıza geldiğini söyleyiniz.” cevâbıyla aşmış, 2,5 yıla yakın MTTB Genel Başkanlığı döneminde bu düsturun ne kapılar açtığını bize göstermiştir. 26 Mart 1971’de genel başkan olarak yaptığı ilk konuşma, onun takip edeceği yolun ve düsturların ne olduğunu bize göstermektedir:
“Memleketimizin içinde bulunduğu şartlar dâhilinde yüksek tahsil gençliğine büyük görevler düşmektedir. Yarının yürütücü kadrosu olan gençlik, bugünün sakat maarif politikası neticesinde, maziden kopuk, istikbali düşünebilme imkânı ve kapasitesinden mahrum bir tarzda yetiştirilmektedir. Eğitimimizin millî olması, mazisine lâyık, istikbaldeki vazifesine hazır, mukaddesatına bağlı gençler yetiştirmek, orta tahsilden itibaren talebelerle çok yakından ilgilenmek ve onları kazanmak, birer mücahit rûhuyla yetişmelerini sağlamak, başlıca görevimiz olmalıdır. Asırlardır yerleşmiş, ebede kadar devam edecek olan prensiplerin anayasam olacağına sizleri şahit tutuyorum. Seçilsem de seçilmesem de, inandığım davanın neferi olarak, son nefesime kadar hakka hizmet yolunda olacağım.”
1971 yılında genel başkan olan Muhterem Ömer Öztürk, M.T.T.B.’yi hakikî gâyesini yerine getirmesi yolunda ideal bir şekilde yöneterek, iç ve dış düşmanların bütün hücumlarına rağmen Türkiye’ye damgasını vurmuş, memlekette estirilen zararlı rüzgârlara kapılmayan, maneviyatı kuvvetli, bugünlerde memleket idaresinde söz sahibi olan Müslümân Türk Gençliğini yetiştirmiştir.
(WWW.RAMAZANOGLUMAHMUDSAMİKS.COM)