Cenab-ı Hakk’ın Nebi (s.a.v.)’i, diğer peygamberlerden üstün tuttuğu ayetlerle sabittir. Bilinmeli ki, Cenâb-ı Hak Hz. Peygamber (s.a.v.)’e bazı eşyayı mahsus kılmıştır ki, bunlar ondan önce hiçbir Peygambere verilmemiştir ve her Peygambere verilen mucizenin benzerini Allâh (c.c.), Hz. Muhammed (s.a.v.)’e vermiştir.
Cenab-ı Hakk buyurmuştur: “Allâh (geçmiş) peygamberler(in)den -And olsun ki; size kitab ve hikmet verdim. Sonra da size nezdinizdeki (o kitab ve hikmeti) tasdik eden bir peygamber gelmiştir (gelecektir). Ona katiyen iman ve ona her durumda yardım edeceksiniz diye- (and ve) misak aldığı zaman dedi ki: “Öyle ise (birbirinize) ve ümmetlerinize karşı, şahit olun, ben de sizinle beraber (bu ikrarınıza) şahitlik edenlerdenim.” (Âl-i İmran s.81)
Ebû’l-Hasan el-Kâbisî der ki: “Allâh (c.c.) Muhammed (s.a.v.) e hiç kimseye hatta hiçbir peygambere vermediği paye ve üstünlükleri vermiştir. Bunu bilhassa bu âyet-i kerimede açıklamıştır. Müfessirler dediler ki: “Allâh (c.c.) vahy suretiyle onlardan söz almıştır. Gönderdiği bütün peygamberlere ondan bahsetmiş ve onun sıfatlarını anlatmıştır. Onlardan, eğer o peygambere yetişirlerse muhakkak ona iman edeceklerine dair söz almıştır.”
Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ümmeti gök azâbıyla helak olmaktan kurtuldu. Nitekim Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de meâlen: «Halbuki sen içlerinde iken (Habibim) Allâh onları azablandıncı değildir. Onlar istiğfar ederlerken de Allâh yine onları azablandıncı değildir.» (Enfal s.33) buyurmuştur.
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bu ümmetin içinde bulunmasıyla Cenâb-ı Hak onun kerametine ümmeti üzerinden dünya azabını kaldırmıştır. İslam ümmeti eski ümmetlerin gördükleri taş yağması, gökten gelen öldürücü şiddetli sesler, suret değişimi, yere batış ve buna benzer azâblardan uzak olunmuşlardır.
(İmam-ı Kastalanî, İlahi Rahmet, s.451-454) (Kadı İyaz, Şifa-i Şerif, s.51-52)