Tefsîr yapacak âlimin aşağıda zikredilen şu onbeş ilmi gayet mükemmel şekilde bilmesi lâzım gelir. Bu ilimleri kemâliyle (tam ve en olgun şekilde) bilmeyen kimselerin Kur’ân tefsîrine yeltenmesi şer’an caiz değildir (Şeriat’ın buna izni yoktur).
1-Lügat (Arab dili)                8-Kıraat ilmi
2- Tasrif (Sarf ilmi)           9- Usûl-i din ilmi
3-Nahvilmi                       10-Usûl-i Fıkıh ilmi
4-iştikak                        11-Esbâb-ı nüzul
5-Me’ânî ilmi                    12-Nâsih ve mensûh
6-Beyân ilmi                     13-Fıkıh ilmi
7- Bedi’ ilmi                    14- Mücmel ve mübhemin tefsîri
Tefsir yapabilecek kişinin sâhib olması gereken 15’inci ilim ilmü’l-mevhîbedir. Bu öyle bir ilimdir ki onu Cenâb-ı  Hakk  Hazretleri, ilmiyle amel eden bahtiyar kuluna ihsan eder. (Sırrı Paşa’nın saydığı bu 14 ilim kesbîdir, ya’ni çalışıp öğrenmekle elde edilebilir. 15’inci ilim ise vehbîdir, ya’ni Allah (c.c.) vergisidir. O verirse verir, vermezse, çalışmakla öğrenilip elde edilemez.) ‘ işte bu 15 ilim, müfessirin (tefsîr  âliminin) mutlaka, kesin surette ve hiç şübhesiz ve eksiksiz mükemmel bir şekilde sahip olması zorunlu bulunan ilimlerdendir. Ama bunlardan başka, Kur’ân-ı  kerîmi tefsîr edebilmek için müfessirin diğer ilimlerde (ve  çağının  gerektirdiği  genel  kültür bilgilerinde) derinleşmiş olması da şarttır.
 
Not: Akâid serîsinin bir sonraki yazısı 21 Aralık tarihindedir.
(İmâm  Zehebt (rh.a.), Büyük Günâhlar, 257-259.S.)