Mü’min, Allah (c.c.)’ın kelâmı Kur’an’ın yaratılmamış olduğuna inanacak. Çünkü Kur’an mecazi değil hakiki anlamında Allah (c.c.)’ın sözüdür. Allah (c.c.)’ın sıfatları mahluktur düşüncesini savunanlar gibi Kur’an da yara­tılmıştır diyen küfre girer. Kur’an Allah (c.c.)’ın kelamı ve sözüdür, o Hâlık’ın sıfatıdır.
Abdullah b. Ömer radıyallahu anhüma rivayet edi­yor: Resulullah sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki:
“Kur’an mahluktur diyen yüce Allah’a küfretmiştir.”
Kendilerine güvenilir zatlann İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan naklen bize haber verdiklerine göre müşa­rünileyh şöyle demiştir: “Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Kur’an üzerinde müzakere yap­mıştık da şöyle buyurmuştu:
“Ahir zamanda ümmetimden bir takım kimseler Kur’an mahluktur diyecekler. Yoo! Kur’an, Allah’ın değişmez taptaze kelâmıdır, ümmetimden bunun dı­şında söz söyleyen Allah’a ve Kur’an’a küfretmiştir.”
Cafer b. Muhammed es-Sadık yoluyla gelen bir rivayette şöyle haber verilmiştir.
“San’a ve Adn halkından bir grup Peygamber sallalla­hu aleyhi ve selleme gelirler ve:
( Ey Allah’ın Resulü! Hakikat, Kur’an da Allah’ın ya­rattıklarından bir mahluktur, derler. Resulullah (S.A.V):
( Öyle söylemeyin. Bu söz küfürdür.” buyurur.
(Sevadü’l A’zam sh.22)