Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat mezhebine göre îmâ­nını kurtaran mutlaka cennete girecektir. Hiç günahı olmayanlar doğrudan doğruya cennete girecek, kat’iyyen cehennem azabı görmeyeceklerdir. Herkesin behemehal cehenneme varaca­ğını bildiren bir âyet-i Kerime varsa da sahih olan kavle göre ondan murad: Sıratı geçmek­tir. Çünkü sırat Cehennemin üzerine kurulmuş bir âhiret köprüsüdür. Cennete gidenler bu köp­rüden geçecekler; cehennemlikler ise geçemeyip Cehenneme düşeceklerdir.
Büyük günah işlemiş olanlar tevbe etmeden ölürlerse akıbetleri Allah (c.c.)’ın meşîetine kalmıştır. Dilerse böylelerini affeder ve günahsız­lar gibi hiç azap etmeden Cennetine koyan dilerse dilediği müddet onları Cehenneminde azâb ettikten sonra Cennetine götürür. Fakat tevhid üzere ölen bir mü’mini, günahları ne kadar çok olursa olsun cehennemde ebedî bırakmadığı gi­bi, kâfir olarak dünyadan giden bir insanı hayır ve hasenatı ne derece çok olursa olsun ebediyyen Cennetine sokmaz. Ehl-i Hakkın mezhebi buddur. Bütün şer’i deliller bu hususta müttefiktir’ler.
(S. Müslim, C. l, Sh.: 205)