İman esaslarından altıncısı Kadere yani hayır ve şer her şeyin Allah’dan olduğuna inanmaktır.
Kader deyince: Allah’ımızın ezelden ebede kadar olacak şeylerin olmadan önce ne zaman olacağını, nerede ve nasıl olacağını bütün te­ferruatına kadar (ilâhî ilmi ile) bilip, (İlâhî ira­desi ile) tâyin ve takdir buyurmuş olduğunu anlarız ve bu hakikata inanırız.
Kaza deyince: Allah’ımızın ezelden irade ve takdir buyurduğu şeylerin vakti gelince ezeldeki ilim, irade ve takdirine uygun bir su­rette halk ve icad etmesini anlarız ve bu ha­kikata inanırız. Çünkü Allah’dan başka yaratı­cı yoktur.
Allah insana akıl, irade seçim hakkı ver­miştir, insan dilediğini yapmakta serbesttir. Bunun için insan işlediği her şeyden sorum­ludur. İnsan iyilik veya kötülük neyi yapmak isterse Allah onu halk eder. Hayır ve şer Allah’dandır, demenin manâsı budur.
Kaderin ne ise o olur diye tembel tembel oturmanın İslâm dininde yeri yoktur.
Çünkü İslâm, çalışmak, hayat ve fazilet dinidir.