Yolculuk   veya   hastal ık   özrü   ile   Ramazân   orucunu

tut-mamış  olan  kimse,  bunları  kaza  etmeye  elverişli  bir

vakit  bulamadan önce ölse, üzerine kaza gerekmediği gibi,

fidye  vermesi  de  lâzım  gelmez.  Bunun  tamâmını  veya  bir

kısmını  kaza edebilecek bir zaman bulmuş  olduğu hâlde,

bunları  kaza  etmeden  ölürse,  kazaya  kalan  her  gün  için

malının üçte birinden ödenmek üzere bir fidye ödenmesini

vasiyet    etmesi     gerekir.    Bir   özrü    olmaksızın     kasden

Ramazân  orucunu  tutmayan  kimse  üzerine  de,  öldüğü

zaman  malının   üçte   birinden   fidye   verilmesini   vasiyet

etmelidir ki bu vâcibdir. Kaza edecek zaman bulamasa da

hüküm aynıdır.

(Ömer Nasûhî Bilmen (r.h.), Büyük islâm ilmihâli, 294-295.S.)

“Sizden her kim hasta yâhûd yolcu olursa (tutamadığı

günler kadar) diğer günlerde kaza eder. Oruç tutmaya

güçleri   yetmeyenlere  bir  fakî r  doyumu  kadar  fidye

gerekir.” (Bakara s. 184)Âyeti bu konu hakkındadır.

Bir kaza orucuna imsak vaktinden sonra niyet edilecek

olsa,  bununla  kaza  sahîh  olamayacağından,  nafile  oruç

tutulmuş  olur.  Bozulan  herhangi  bir  nafile  orucun  kazas ı

gerekir, oruçlunun kendi isteği ile olsun, ister olmasın aynı-

dır. Bunun için nafile oruç tutmaya başlayan bir kadın, âdet

görecek olsa, bu orucu kaza etmesi gerekir.

Hz. Âişe (r.anhâ) anlatır: Hafsâ (r.anhâ) ile birlikte nafile

orucu tutuyorduk. Bize bir yemek getirildi ve orucu bozduk.

Bunun üzerine Resûlullâh (s.a.v.), “Bunun  yerine başka

bir gün oruç tutun” buyurdular. (ibn mbban, sahih, vııı, 284)

Muâze  anlatır:  Hz.  Âişe  (r.anhâ)’ya  şöyle  bir  soru

sor-dum:   Âdet       hâlindeki    kadın    neden     orucunu     kaza

ederken,   namazını   kaza   etmiyor?   Bana   dedi   ki:   Biz

Resûlullâh  (s.a.v.)  ile  birlikte  iken  bu  tip  şeyler  başımıza

geliyordu ve bize orucu kaza etmemiz emredilirken namazı

kaza etmemiz emredilmiyordu.

Not: ilmihal serisinin bir sonraki yazısı  26-27 Eylül’dedir.

(Eşref AİT et-TehânevT, Hadislerle Hanefî Fıkhı, 7.c, 62-84.S.)

Bir Yorum Bırak