Kadir Gecesinin Fazileti

Selamun hiye hatta matlail fecr  “Selamettir o gece gün doğuncaya”  kadar demektir. Bazıları; Cenabı Mevla, Meleklerin ve feleklerin ve müminler üzerine selam tayin ederlerdir ki  zuhuru fecre kadar, güneş doğuncaya kadar müminler üzerine melekler selam eyler, demişlerdir. Bazı rivayetlere göre Cebrail Aleyhisselam kadir gecesinde semadan nazil olduğunda, yer yüzüne indiğinde her kaim (uyanık), musalli (namaz kılan), zâkir  (İbadetle meşgul olanlara) Cebrail aleyhisselam selam verir. Onun da alameti, o kimsenin derecesinin yükselmesi, gözlerinin yaşarması, kalbinin teşrih yani genişlemesi.

Leyle-i Kadir’ in kadir gecesi denmesi kadr u şânının azim ve hikemiyatı hâvî olan Kur’an-ı azimüşşanın o gecede  inzal olmasıyla, onun şanına tazim ihtiramı (gerektirir). Kuran-ı azimüşşanın küllisi defaten (tamamı tek seferde) Ramazan ayında kadir gecesinde levhi mahfuzdan sema-yı dünyaya  nazil olmuştur. Bilahare  23 sene zarfında peyder pey, ayet ayet nazil olmuştur. Kadir gecesini ihtiva eden bir ay, kendisinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan hayırlıdır. Yani seksen üç sene dört aydan hayırlıdır. Bu sure-i celile’nin sebeb-i nüzulü hakkında müteaddid rivayetler vardır.

Bir rivayete göre: Resûlullâh (s.a.v.) efendimiz, ashabı kirama, benî İsrail’den birinin bin ay fisebilillah (Allah yolunda) mucâhade cihad ettiğini bildirmesi üzerine, Ashabı kiram taaccüb (hayret) etmiştir. Onun üzerine Ümmet-i Muhammed hakkında fazilet olan bu hadisi şerifi buyurdu.

Üseyd (ra) gece vakti Bakara suresi veya Sure-i Kehf’i okur, başını kaldırıp göğe baktığında, kandiller gibi yıldızların parlamakta olduğunu görür. Sabahleyin keyfiyeti … Resûlullâh (s.a.v.)’e efendimiz beyan buyurunca bu ayeti celile nazil olmuş, bazılarına göre de  Resûlullâh (s.a.v.) in ümmetinin ömürleri kısa görülmesiyle, onlara bu kadir gecesi ihsan olundu demişlerdir.

Kadir Gecesinde Okunacak Namaz

Ulema-i kiramın kavline göre; “inna enzalnahu” suresi otuz kelime olup, yirmi yedinci kelimesi “Hiye” lafzı zamiridir, buda bir işarettir. 27 nci gecesine işarettir. Bir de  leyletül kadr lafz-ı şerifi bu surede üç defa tekerrür etmiştir. İnna enzalnahu fi leyletül kadr. Vema edrake ma Leyletül kadr.

Bu surede leyletü’l kadr lafzı şerifi üç defa zikr edilmiştir. Leyletül kadr lafz-ı şerifi dokuz harftir, üç defa dokuz yirmi yedi harftir. Bunda da manevi  işaret vardır ki, leyle-i kadir (kadir gecesi) yirmi yedisindedir diye ulema-i kiram, kadir gecesini 27 sinde Allahualem işaret emrolunmuştur. (Bugün) her tarafta 27’nci gecesi leyle-i kadir (kadir gecesi) olarak itibar olunur.

İbn-i mesud  (r.a.) rivayet ediyor Nebi (s.a.v.) den Bir kimse Kadir Gecesi iki rekat namaz kılarsa, her rekatta fatihadan sonra yedi kere ihlas  kul huvellahu okursa, selam verdikten sonra, yetmiş kere istiğfar ederse,  makamından kalkmadan günahları mağfiret olunur. Buyuruluyor. Elhamdülillah. Ve ebeveyni mü’minse onların da günahları affoluyor.  İbni Mesud (r.a.)  rivayet ediyor, Nebî (s.a.v.) buyuruyor; Kadir gecesinde Fatihadan sonra üç defa kulhuvellahu Ahad okunursa o rivayette var.

Bir Yorum Bırak