İnfak Çeşitleri

İnfak Çeşitleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Arapça’da rızık, pay ve hisse demektir. Cenâb-ı Hâkk “Size verdiğimiz rızka şükredeceğiniz yerde, onu vereni mi yalanlıyorsunuz?” (Vakıa s. 82) buyurur. Yani rızık kişinin nasîbi olup, başkasına değil, sadece ona mahsus olan şey demektir. Bazı ulemâ ise, “rızık yenilen veya kullanılan her şeydir” demişlerdir ki, bu bâtıldır. Çünkü Cenâb-ı Hâkk, bize rızık olarak verdiği şeylerden infakta bulunmamızı emrederek, “Ve, size verdiğimiz rızıklardan infâk ediniz” (Münâfikûn s. 10) buyurmuştur. Şayet rızık, yenilen şey olsaydı, onu harcamak mümkün olmazdı.
Cenâb-ı Hâkk’ın “Rızık olarak size verdiklerimizden bir kısmını infak ederler.” (Bakara s. 3) âyetinde birçok faydalar vardır. Öncelikle Cenâb-ı Hâkk, mü’minleri israftan ve yasaklanan saçıp savurmadan korumak ve alıkoymak için böyle emretmiştir. Bu ifade ile, Cenâb-ı Allâh, sanki “Onlar, mallarının bir kısmını tasadduk etmek için ayırırlar” demiştir. Âyette bahsedilen, infâk lâfzına farz olan da mendub olan da dâhildir.
Farz olan infâk birkaç çeşittir. Birisi, zekâttır. Bu, Cenâb-ı Hâkk’ın “O biriktirdiği malları, Allâh yolunda infâk etmez (harcamazlar).” (Tevbe s. 34) ayetinde ifâde ettiği husustur. İkincisi, kişinin hem kendisine hem bakmakla yükümlü olduğu kimselere yaptığı harcamalardır. Üçüncüsü, Allâh (c.c.) yolunda cihad etmek için harcamaktır.
Mendûb olan harcamalara gelince, buna da infâk denir. Çünkü Cenâb-ı Hâkk, “Sizden birine ölüm gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimizden harcayınız.” (Munâfikun s. 10) buyurmuştur. Allâhü Te‘âlâ, buradaki infâk ile, bu ayetin devamında bulunan “Tasaddukta bulunup da ben de sâlih kimselerden olsaydım.” (Münafikûn s. 10) sözünden dolayı, sadakayı kastetmiştir. Buna göre bütün bu harcamalar, bu ayetin muhtevâsına girer. Çünkü bunların hepsi, övgüyü haketmenin sebebidir.
(Fahruddîn er-Râzî, Tefsîr-i Kebîr Mefâtîhu’l-Ğayb, c.1, s.461-464)