İman: Allah (c.c.)’a ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah (c.c.) tarafından haber verdiği kesin olarak belli olan şeylerin doğru olduğu­na tereddütsüz inanmak, bunların hak ve doğ­ru olduğunu içinden tasdik ve itiraf etmektir. Yani İmân: Allah (c.c.) tarafından tebliğ eyle­diği kesin olarak belli olan şeylerin hepsinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğru olduğunu tas­dik etmektir.
Şu halde “Allah (c.c.) birdir Hz. Muham­med (s.a.v.) Allah (c.c.)’ın peygamberidir.” «Hz. Muhammed (s.a.v.)’in söylediklerinin hepsi hak­tır.» diye inanan, bunu tasdik eden ve kalbini buna sımsıkı bağlayan bir kimse icmali bir imân ile mü’min olur ve imânın en basit mertebesi de budur. Çünkü bu iki cümlede, imân edilmesi zaruri olan şeylerin hepsi dâhildir. Binâenaleyh böyle en kısa en toplu bir şekilde olsun imân etmemiş olan bir adama mü’min denilemez, iman seksiz ve tereddütsüz olmalıdır, insana en evvel farz olan budur. Bundan sonra dinin diğer hü­kümlerini ve imân edilmeleri lâzım olan şeyle­rin her birisini birer birer öğrenip onlara da imân etmek farz olur. Akıllı insana gereken di­ğer şeyleri de tamamıyla belleyip onlara ayrı ayrı imân etmek, onların hak olduklarını kabul ve tasdik eylemektir.
(İ. Dini-A.H.A., Sh. :54)