«Ancak mü’min-i kamil o kimselerdir ki Al­lah Teâlâ zikrolunduğunda onların kalpleri korkar. Onlar üzerine Cenab-ı Hakkın ayetleri tilavet olun­duğunda onların imanları tezâyüd eder ve onlar ancak Rabblerine tefviz-i umur ederler. Ehl-i ima­nın kâmilleri o kimselerdir ki onlar üzerine farz olan namazı eda ve merzuk oldukları rızıklarından fukaraya infak ederler, işte şu evsaf-ı cami’ olanlar hak ve sadık mü’minlerdir. Onlar için rabbleri indinde dereceler vardır ki hataları afv olunur ve onlar için Cennette rızık vardır ki o rızık onlar hakkında ayn-ı ikram ve tazimdir. » (Enfal Sûresi 2)
Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri bu­yurmuştur ki:
«Cennette yüz derece vardır. Her derecenin arası yüz senelik yoldur. »
Hulasa bihâkkın mü’min olabilmek Cenab-ı Allah’dan korkmak, Kur’an okundukça imanın ziyade ve kuvvet bulması ve Cenab-ı Allah’a tevek­kül ile tefviz-i umur etmek ve farz namazları eda etmek ve zekât vermeğe tevakkuf ettiği bu ayet-i celîleden faydalanmakdır.
İbn-i Abbas (R A.)’dan rivayete göre Rasûlullah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
«Bir kulda beş haslet bulunmadıkça imanını ikmal etmiş olmaz:
— Allah’a tevekkül
— Allah’a tefviz-i umur
— Allah’ın emrine teslimiyyet
— Allah’ın kazasına rıza
— Allah’ın imtihanına sabır. »