Îmân, Allâhü Te‘âlâdan geldiği bilinen her şeye kalben inanmak ve lisanla ikrar ve tasdik etmekten ibarettir.
Îmânın varlığına ikrarla hükmedilir. Şöyle ki: Kişinin îmânlı olduğuna hükmedebilmek için şöyle demeli:
“Şahâdet ettim ki Allâh (c.c.)’dan başka ilâh yoktur ve yine şahâdet ettim ki Muhammed (s.a.v.) Allâh (c.c.)’ün kulu ve elçisidir. O Resûl (s.a.v.) ki, insanların ve cinlerin topyekununa Peygamber olarak gönderilmiştir.”
Bir mü’min için bu kadarını söylemek ve i‘tikad etmek, ebediyyen cehennemde kalmaktan kurtulmak için yeterlidir.
Îmânın şartları şunlardır:

 1. Allâh’a inanmak
 2. Meleklere inanmak
 3. Kitaplara inanmak
 4. Peygamberlere inanmak
 5. Ahiret gününe inanmak
 6. Kadere inanmak. Bunun hayrı da şerri de Allâh’tandır.

İslâmın şartları diye bilinen aşağıdaki husûsları yerine getirmekle kişi Müslüman sayılır:

 1. Kelime-i şahâdet: “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden ‘abduhu ve resûluhu.”
 2. Beş vakit namaz kılmak
 3. Düşerse zekatı vermek
 4. Ramazan orucunu tutmak
 5. Gücü yeterse Beytullah’ı hac etmek

Her müslümanın şu duâyı sabah ve akşam okuması uygundur. Çünkü küfürden korunmaya sebeb olur.
Bu duâ Efendimiz (s.a.v.)’in duâsıdır: “Allâhümme innî e‘ûzü bike min en üşrike bike şey’en ve ene a‘lemü ve esteğfiruke limâ lâ a‘lemü inneke ente allâmü’l-ğuyûb.”
(Ey Allâhım! Bildiğim halde sana şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğim şeyler için de senden günahlarımın bağışlanmasını dilerim ve gaybı en iyi bilen sensin.)
(Muhammed Alâüddîn b. İbni Âbidîn, el-Hediyyetü’l Alâiyye, s.467-470)