Fakih Ebu’l-Leys (r.âleyh) buyurmuşlar ki: “Şarap (içki) içmekten sakınınız. Çünkü onda, türlü türlü kötü sebep olur.

  1. Aklı giderip deli gibi ederek çocuklar yanında eğlence ve büyükler yanında mezmum olmağa sebep olur,
  2. Para ve mal telefine sebep olur. Böyle bir malı meşru olmayan yerlere sarf etmekle beraber birçok hayırlı işleri de o sarf olunan mal ve paradaki nasipten mahrum bırakmaktır,
  3. Kardeşler ve dostlar arasında bulunması ve devamı matlup olan sevgi, saygı ve bağlılığı giderir de onun yerini husumet, adavet ve buğz koyar,
  4. Zikrullah’tan ve namazdan men eder olmasıdır,
  5. Zinâya sebep olmasıdır,
  6. Sarhoşa, her türlü günâh kapılarının açık olması. Çünkü şarap ve diğer içkiler, ümmül-habâis (kötülüklerin anası) dır,
  7. Etrafında menfaatına vekil bulunan meleklere ezâ (eziyet) vermesidir. Zira selim tabiatın ezâlandığı şeylerden melekler de ezâlanırlar. Meleklere ezâ vermek ise çirkin bir harekettir, saygısızlıktır,
  8. Nefsine zulüm ederek hadd-i şer’î vurulmasını icâb ettirmesi. Bu hadd-i şer’î dünyada icra edilmezse ahirette babaları ve dostlarının gözleri önünde daha şiddetli şekilde tatbik edilir,
  9. Semanın mağfiret kapıları o içkiliye kapanmış olur. Çünkü bir haram irtikâp eden kimsenin duâsı ve hasenâtı kırk gün reddolunur,
  10. Kendisini tehlikeli bir duruma düşürmüş olmak. Çünkü günâhta ısrar eden kimsenin ölümü anında maazallah imânının gidivermesinden korkulur.

Bu sayılan zararlar dünyaya aittir. Ahirette görülecek ukubetler, cezalar belki sayılamaz. Bunlar, ancak kan, irin, zakkum gibi eziyetli şeyleri içmek ve sevâplarının zayî olması gibi cezalardır. Binaenaleyh aklı başında olan bir kimse zevki daha dünyada iken bozulacak şeylere rağbet etmez.”

(Ahmed Kemâleddin Üstün, 54 Farz Şerhi, s.416-417)