Bir kere Kureyş rüesâsı Hz. Ömer (r.a.)’i zi­yaret etmişti. Mecliste azâd edilmiş köleler de vardı. Kureyş beklediği halde Hz. Ömer (r.a.) bunlarla konuşmakta devam etmişti. Ebü Süfyan (r.a.) bu muameleden kızarak:
“— Hâle bakınız. Bu gün köleler bize tercihan kabul olunuyorlar.”
Fakat bu söz, adalet ve hak muhibbi olan­lar üzerinde hiç bir te’sir icra etmemiş ve ken­disine şu cevap verilmişti:
— Hz. Ömer (r.a.)’den şikayet hakkımız yoktur. Biz kendi hâlimize küselim. Müslüman­lık herkesi birden davet etti; biz davete icabette geciktik. Binaenaleyh, bizden evvel İslâmiyeti kabul edenler, bize tekaddüm etmek hakkını ka­zanmışlardır.
(Hz. Ömer (r.a.), Sh. 103)