Ehl-i sünnet âlimleri ittifak etmişlerdir ki, ölüler hayatta olanların çalışmalarından iki şeyden dolayı faydalanırlar. Birincisi, ölünün, hayatta iken hasene-i câriye olarak bıraktığı şeydir. İkincisi de, Müslümanların  kendisine  duâ  etmeleri, onun için Allâh’tan mağfiret dilemeleri, sadaka ve hacc gibi amellerin sevâblarını bağışlamalarıdır.
Mâlî ibâdetlerin sevâbının ölüye ulaşacağına delâlet eden delillerden biri de, Câbir (r.a.)’in hadîsidir. Câbir (r.a.) diyor ki:
“Ben Resûlullâh (s.a.v.) ile Kurban bayramı namazını kıldım. Peygamber (s.a.v.) namazdan sonra bir koç kesip  “Bismillâhi Allâhü ekber; Ey Allâhım, bu benim ve ümmetimden kurban kesmeyenin kurbanıdır.” buyurdular.  (Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî) Ahmed’in rivâyet ettiği, iki koç kurban kestiğini beyan eden hadîs-i şerîfte ise Peygamberimiz (s.a.v.) birincisinde, “Ey Allâhım, bu bütün ümmetim içindir” diğerinde  ise, “Ey  Allâhım  bu  Muhammed ve Âli Muhammed’indir” buyurmuşlardır. Kurbandan maksâd Allâh’a yakın olmak için kan akıtmaktır. Bunda mal rükün değildir. Mal ancak bir vesîledir. Görmüyor musun, Mekkeliye, Arafat’a yürüyerek gitmeye kâdir olduğunda hac farz oluyor. Bunda mal şart koşulmaz. Yani hac, mal ve bedenle yapılan ibâdet değildir. Bilakis sırf bedenle yapılan ibâdettir. Nitekim Hanefîlerden müteahhirûn âlimleri böyle demiyorlar. Ben (Şârih), bu doğru değildir derim. Çünkü bedenin sıhhatli olmaması edânın vâcib olmasının şartıdır. Bunun içindir ki, ona kendisi için haccettirme veyâhud bunun için vasiyyet etmek vâcib olur.
Sonra, Kur’ân-ı Kerîm’in ücretsiz olarak okunması, ölüye bağışlanması câizdir ve bunun sevâbı ölüye ulaşır. Kabrinde okuyan kimseye malından bir ücret verilmesini vasiyyet etse onun bu vasiyyeti bâtıldır. Çünkü bu, ücret anlamını taşır, İhtiyar’da da böyle zikredilmiştir. Bu, ibâdet ve tâat için ücretle adam tutmanın câiz olmamasına binâendir. Yoksa Kur’ân ehline yardım etmek için Kur’ân okuyana yâhut öğrenene veya öğretene bir şey verirse bu sadaka kabilinden olup câiz olur.
(Aliyyül Kârî, Fıkh-ı Ekber Şerhi, 353-355.s.)