Hz.Zeyd bin Erkam (r.a.) Yetim iken Abdullah ibn-i Revaha (r.a.) in taht-ı terbiyesinde yetişmiş ve müşarun ileyh ile beraber Mute seferinde bulunmuştur.
Hz. Zeyd bin Erkam (r.a.) Hz.Ali (r.a.)’ın Ashabındandır.Sıffîn’de beraber bulunmuş ve Kûfe’de sakin olmuştur.Küçüklüğü sebebiyle Uhud gazvesinde bulunmayıp ondan maada (başka) on yedi gazvede Resûlullah (s.a.v) Efendimiz hazretleriyle bulunmuştur.Hicri 68 tarihinde Kûfe’de vefat etmişdir.Yetmiş hadîs-i şerîf rivâyet etmişdir.
Reîsü’l-münafikıyn (münafıkların reisi) olan Abdullah bin Übey bin Selül’ün kendi hevâdarânına (taraftarına) : “- Resûlullah (s.a.v.)’ın yanında bulunan ashabın fukarasına yiyecek ve saire vermeyinki, onlar Resûlullah (s.a.v.) ‘ın başından dağılsınlar” (Münafikûn s.7) “Elbette biz Medine’ye döneriz, herhalde kavi (güçlü) olanlar Medine’den zelil (zayıf) olanları çıkarır. (Münafıklar böyle demekle Medine’den Muhacirini çıkarmayı kendi aralarında kararlaştırdılar. Ve bununla ehl-i İman’ı tehdid etmek istediler.) Halbuki izzet kuvvet Allah Teâlâ (c.c.) ya ve Resûlüne (s.a.v) ve mü’minlere mahsusdur! Fakat münafıklar bilmezler.” (Münafikûn s.8)
Nifakâmîz (nifak saçan) bu sözü Zeyd İbn-i Erkam (r.a.) işidip Sultan-ı Rusûl (s.a.v.) ‘e arz eylemiş iken muhbir-i müşarun-ileyh’in hadâset-i sini ve reis-i münafikînın da me’al yemin inkarı üzerine bu haber nezd-i Sultan-ı Güzinde ve müsliminde tamamiyle karin-i tasdik (tasdik edilmesi kabul edilen) olmadığı halde Sûre-i Münafikıyn’in nüzûlüyle Hz. Zeyd (r.a.) vahyen musaddak (vahiyle tasdikli ) olmuştur.
Re’s-i Şerîf-i Hüseyin ( Hz.Hüseyin (r.a.)’ın başı) bir leğen içinde Abdullah bin Ziyad habisinin önüne konulduğunda,elinde bulunan değnekle Re’s-i Şerîf’i dürtürmeye başlayınca Hz. Zeyd (r.a.) “- Değneğini çek! Vallahi’l Aziym senin değnek vaz’etdiğin mahallerde ben Resûlullah (s.a.v.) ‘ın mübarek dudaklarını müşahade etmişidir ! “deyip ağlamıştır.
(Hz.Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Ashab-ı Kiram (r.a.e) 2. c, s. 86-88)