Hayatının tek gâyesi Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin

sünnetine uymak ve onu ihyâ etmek olan Hz. Sâmî

Efendimiz; daha önceki kitâblarda: “Kılıcı boynunda asılı Peygamber”

olarak tarîf edilen (s.a.v.) Efendimize bu husûsta da

ittibâ edip gazâya iştirâk ederek “Gâzî” olmuş-lardı.

Bu husûsu kendileri şöyle anlatıyorlardı: “-Birinci Cihân

harbinde Osmânlı ordusunda levâzım subayı olarak vazîfe

gördüm. Alayımız Edirne’de vazîfe görüyordu. Açlık ve kıtlık

son derece şiddetli idi. Askerlerimizin uzun süre yiyecek

bulamadıkları oluyordu. Bu yüzden askerler ellerinin yetiştiği

yere kadar kavak ağaçlarının kabuklarını yolarak onları

çiğniyorlar ve böylece açlıklarını bir nebze olsun gidermeğe

çalışıyorlardı.

Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a.) Efendimizin: “Cihâdı terk

eden millet zillete düçâr olur.” sözünü bütün talebelerine

ezberleten Hz. Sâmî (k.s.) Cenâb-ı Hakk’ın: “Niçin yapamadığınızı

söylüyorsunuz?” Kavl-i şerîfini de bize kendileri yaşayarak

öğretiyorlardı. Yaşayarak, tatbîk ederek bize cihâdı

öğretiyorlardı. Harbe iştirâk ederek Gâzî olmuşlar, ve ömürleri

boyunca İslâm için kılıç sallama arzusu ile yaşamışlardı.

Mübârek ömürleri doksanı bulduğunda dahî sohbetlerinde

Uhud harbinde Amr ibn-i Sâbit (r.a.)’in müslümân oluşunu

anlatırken; onun lâkabını: “Asram lâkabı ile mülakkab; keskin

kılıç saldırıcı, diye tarîf ederken oldukları yerde dizleri üzerine

doğrularak ellerini havaya kaldırarak elindeki kılıcı ile

derhâl düşman üzerine saldıracakmış gibi olan hâlleri ancak

görülmekle anlaşılabilirdi. Yaşıyor; ondan sonra anlatıyorlar;

anlatırken de o hâli aynen yaşıyorlardı. Hayatı cihâddı Hz.

Sâmî Efendimizin. Ömür boyu cihâd… Ve bu cihâdı elinde

silâhı gazâda da yaşamış ve Gâzî olmuştu Hz. Sâmî (k.s.).

Ve nefe‘ana’llâhü Te‘âlâ bi şefâatihi, Allâh (c.c.) cümlemizi

O’nun muhabbetini hakkı ile yaşayıp öylece haşrolanlardan

eylesin (Âmîn). Bi hurmeti seyyidi’l-enbiyâ-i ve’l- mürselîn

salla’llâhu Te‘âlâ aleyhi vesellem.

(www.ramazanoglumahmuds a m iks.com)

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin