“Muhakkak O, kıyamet için bir bilgidir, asla ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olunuz. Bu dosdoğru yoldur..” (Zuhruf s. 61)
Bu âyetin tefsirinde Semerkandî Tefsiri 3. cilt sahife 262 de şu açıklamalar vardır:
Yani İsa’nın inişi kıyamet saatinin alametidir. Denildi ki: İsa’nın inişi insanlar için (âyet) nişadır.
İbni Abbas’tan (r.a.) rivayet edildi ki bu âyetin tefsirinde şöyle buyurmuştur “Meryemoğlu İsa’nın ortaya çıkmasıdır.”
İmamı Katade’den “İsa’nın inişidir” şeklin de rivâyet edilmiştir.
Ebû Hureyre’den (r.a.) rivâyet edilir ki “İsa aleyhisselam yeryüzünde adaletli imam olarak görülmedikçe kıyamet kopmaz. İsa aleyhisselam ile bir sofrada yemek yemedikçe ölmemeyi arzu ederim. Sizden herkim ona kavuşur sa benden ona selam söylesin.”
— Rûhu’l Beyan Tefsirinde bu âyetin izahında şöyle denilmiştir “İsa aleyhisselamın âhır zamanda inmesi kıyametin alametidir. Bununla kıyametin yakınlaştığı bilinir.
Hadîsi şerîfte buyuruldu ki ‘İsa aleyhisselam Arzı Mukaddes (Kudüs) te ‘Efik’ denen bir yere inecektir. (Burası Havran ile Ğur arasındadır) Üzerinde sarıya yakın kırmızımsı iki elbise olacak tır. Başı yağlanmış, elinde süngü. Onunla Deccal’i öldürecektir.
Beyt-i Makdis’e gelir, insanlar orada sabah namazındadırlar. İmam olan (Mehdi) geri çekilir, fakat İsa aleyhisselam onu öne geçirir ve onun arkasında Hz. Muhammed (s.a.v.)’in şeriatı na göre namazı kılar.
Sonra domuzları öldürür, haçı kırar, havra ve kiliseleri yıkar, iman edip müslüman olanlar hariç diğer bütün hıristiyanları (ve yahudileri) öldürür.
Îsa aleyhisselamın namazda Mehdi aleyhisselama uyması da sahihtir, zira Hz. Mehdi Resûlullah (s.a.v.)’in halifesidir. Miraç gecesinde İsa aleyhisselam, Resûlullah’a (s.a.v.) uyarak namazı kıldığı gibi, dünyaya indiği vakitte de onun halifesine uyarak namazı kılacaktır.”
(İsmail Hakkı Bursevi (k.s.), Rûhü’l Beyan Tefsiri c. 8, s. 384)