Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonra, gerek ashabı kiram, gerekse ümmetden, hiçbir kimsenin Ebu Bekir Sıddık (r.a.)’dan daha üstün olmadığını bilmek ve bunu hak görmek Ehli Sünnet şiarıdır. Ebu Bekir Sıddıkın Resulullah (s.a.v.) dan sonra, Müslümanların halifesi olduğunu kabul etmek lazımdır. Ebu Bekir Sıddık (r.a.)’ın diğer sahabe üzerine üstünlüğü. Kur’an ve hadisle sabittir. «Hani onlardan ikinin ikincisiydi, inkar edenler kendisini (Mekkeden) çıkardıkları sırada ikiside mağarada iken arkadaşına. Üzülme, Allah bizimle beraber diyordu.» (Tevbe s. 40) Ebu Bekir (r.a.)’dan başka hiç kimsenin sahabi oluşu ve diğer ashabdan da üstün olduğu, ayrıca ikinin ikincisi olduğu ayetle sabit değildir. Bu mevzuda haber ise (s.a.v.) Efendimizin şu Sözüdür: «Ebu Bekirden başka hiçbir kimse yok ki, ben ona İslam’ı arzederken tereddüd etmemiş olsun. (Ebu Bekir müstesna, o tereddütsüz kabul etti.) » Ashabı kiramın büyükleri Ebu Bekir Sıddık (r.a.)’ın hilafeti hakkındaki lttifakları (s.a.v.) Efendimizin hadisiyle vuku buldu. İrtihalinden birkaç gün önce, bana bir kağıt kalem getirin Ebu Bekir için yazayım ki onun hakkında iki kişi  dahi ihtilaf etmesin buyurdu. Ebu Bekir (r.a.)’in hilafeti iki sene dört ay devam etmiş, vefatı yaklaşınca Hz. Osman (r.a.)’ı çağırmış, şunu yaz demişti: «Bismillahirrahmanirrahim. Şu, Ebu Bekir bin ebi Kuhafenin, dünyadan çıkmak üzere olduğu, Ahirete de başladığı anda yazılan bir mukaveledir Ben Ömer İbni Hattab’ın halife olmasını istiyorum. Eğer adaletli davranırsa ki, benim O’nun hakkındaki zannım ve reyim de odur…» Bu yazıdan sonra mektubu mühürledi. Ashabı kiramın hepsi kltapda adı reçen Hz. Ömer (r.a.)’ın hilafetinde ittifaka varıp biat ettiler.
(Sevâd-ı Âzam, Hakim es-Semerkandî, s.114)