Hıfz Duaları

Hıfz Duaları. Her türlü kötülükten korunmak için okunacak dua. Hastalılardan korunmak için dua.

Muhafaza altında olmak için her gün okunacak duâlar:
E‘ûzu bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
Tehassantü bi-zî’l-mülki ve’l-melekûti, va‘tesamtü bi’l-‘izzeti ve’l-ceberûti ve tevekkeltü ‘alâ’l-meliki’l- hayyi’l- kayyûmi’lhalîmi’llezî lâ-yenâmu ve lâ-yemûtu. Dahaltü fî hirzi’llâhi. Dehaltü fî hifzi’llâhi. Dehaltü fî emâni’llâhi bi-hakki kâf hâ yâ ‘ayn sâd. Küfîtü ve bi-hâ mim ‘ayn sîn kâf. Humîtü ve bi-lâhavle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm.
Allâhümma’hruznî bi-hirzi kudretike min keydi’l-a‘dâi ve hallisnî bi mennike ‘an sûikasd-i’l-eşkiyâi ve e‘ûzü bi-ke min kahri’lkâhirîne ve zulmi’z-zâlimîne ve keydi’l ümerâi’l- hâsidîne ve ta‘ni’l- eşkiyâi’l-müfsidîne ve şemâteti’l-eşirrâi’l-mudirrîne ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn.
Allâhümme yâ hâfiza Nûhin fî’l-mâ’i ve Yûsufe fî’l-bi’ri ve Yûnuse min batni’l-hûti ve Eyyûbe fî’d-durri ve Mûsâ fî’l-yemmi ve İbrâhîme fî’n-nâri ve Muhammedin sallâ’llâhu te‘âlâ âleyhi ve selleme fî’l-ğâri. İhfaznî ve lâ tefzahnî ‘alâ rü’ûsi’l-eşhâdi.
Allâhümme innî esbahtü* (emseytü) lâ-emlikü li-nefsî darran ve lâ-nef‘an ve lâ-mevten ve lâ-hayâten ve lâ-nüşûrâ ve lâ-estedî‘u en âhuze illâ mâ-a‘taytenî ve lâ-ettekiye illâ mâ vekîtenî allâhümme ve’ffiknî li-mâ tühibbuhu ve terdâhu mine’l-kavli ve’l-‘ameli fî tâ‘atike inneke zû’l-fadli’l-‘azîm.
Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm
Fa’llâhu hayrun hâfizan ve hüve erhamu’r-râhimîn. Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu lâ-yesûku’l-hayra illâ’llâh. Bi’smi’llâhi mâ-şâ‘a’llâhu lâ-yesrifü’s-sûe illâ’llâh. Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu mâ-kâne min ni‘metin fe-mina’llâh. Bi’smi’llâhi mâ-şâ’a’llâhu lâ-havle ve lâkuvvete illâ bi’llâh.
Mâ-şâ’a’llâhu te‘âlâ bi’smi’llâhi tevekkeltü ‘alâ’llâhi lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’llâhi’l-‘aliyyi’l-‘azîm. Yâ Şâfî, yâ Kâfî, yâ Mu‘âfî.

*Sabah esbahtü şeklinde Akşam emseytü şeklinde okunacak.
(www.ibadettakvimi.com)