«Eğer bir kimse İslâm’dan gayrı bir din arar­sa, O aradığı din, o kimseden kabul olunmaz, İslâm’dan başka bir din arayan kimse ahirette hüsrandadır. Ebedi zarar edenlerdendir.» (Al-i İmran: 85)
Bir kısım Yahudiler «biz de müslümarız» di­ye iddia ediyorlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Allah mü’minlerin üzerine haccı farz kıldı. Ve on­lardan haccetmelerini istedi. Müslümanlar haccetsinler buyurunca Yahudiler haccetmekten çe­kindiler. Böylece gerçekde müslüman olmadıkla­rı ortaya çıkmış oldu.
Bu olay üzerine Al-i İmran sûresinin 85. aye­ti nazil oldu. Ayete yeryüzündeki dinlerden sadece İslâm dininin hak din olduğu, ve diğer din­lerin Allah (c.c.) katında hiç bir ehemmiyeti olmadığı beyan buyurulmuşdur.