Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm“Ve salla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim. Allâhümme mâ‘amiltü fi hâzihi’s-seneti mimmâ neheytenî anhü felem etüb minhü velem terdâhü ve nesîtühû velem tensehu ve hâlimte aleyye fîhi ba‘de cür’etî ‘alâ ma’sıyetike fe innî estâğfiruke fa’ğfirlî mâ ‘amiltü fîhâ mimmâ terdâhü ve ve‘adtenî aleyhi’s-sevâbe fe-es’elüke. Allâhümme yâ kerîmü yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. En-tetekab-belehû minnî velâ tâkta’ racâî minke yâ kerîm. Ve salla’llâhü ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim.”(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar, s.91)

ZİLHİCCE AYININ SON GÜNÜTUTULACAK ORUÇ

İbn-i Abbâs (r.a.)’ın bildirdiği hadîs-i şerîfte: “Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutan, geçmiş yılı oruçla bitirip, yeni yıla oruçla başlamış olur. Allâhü Teâlâ o orucu, onun elli yıllık günâhına keffâret eder” buyuruldu. (Gunyetü’t-Tâlibîn)

İSLÂMİ TAKVİMLER

İslâm aleminde sene iki kısımdır. Kameri sene, şemsi sene. Kameri sene 355 gündür. Şemsi sene 365 gün, bir de dörtte bir gündür. Kameri sene şemsi seneden 10 küsur gün noksan olduğundan, kameri senenin ayları döner. Bunun için hac mevsimi ve Ramazân-ı Şerîf bazı seneler yaza, bazı seneler güze, bazı seneler kışa rastlar.

Dünya yaratılmadan evvel sabah, akşam, hafta, ay, sene gibi mefhumlar mevcut değildi. Ancak dünyanın yaratılmasıyla bu mefhumlar da meydana geldi. Ezelde var olan sadece ve sadece Hz. Allâh (c.c.)’dür.(Gümülcineli Mustafa Efendi, Mecma’ü’l-Fevâid, s.133,134)

 

Bir Yorum Bırak