Resûl-i Ekrem (S.A.V.)’in Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye Hicret-i Seniyyeleri, İslâm târihinin en büyük bir hâdisesidir ki bu hâdiseyle başlayan târihe, târih-i Hicrî denir.
Velâdet-i Muhammediyye (S.A.V.)’in 54’üncü ve Târih-i milâdînin 622’nci senesine müsâdifdir (rastlar). Yani Nübüvvet-i Muhammediyye (S.A.V.)’in 12’nci senesinde Rebîülevvel ayının 12’nci gününde Medine-i Münevvere’ye vâsıl olmuşlardır. Bu Hicret seferi esnâsında Peygamber (S.A.V.) Efendimiz, mâcerâlarla karşılaşarak müeaddid (pekçok) Mücize-i Nebeviyye (S.A.V.)’in zuhûr eylediğini kitâblarımız tafsîlatiyle beyân eylemektedir.
(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (K.S.), Ashâb-ı Kirâm (R.A.), S.19-24)