1.Her yönü ile doğru bilinen ve âdil bir kimse olmak,
2.Halîfe seçilmesi için namzed gösterilen kimsedeki aranılan şartları bilmeğe muktedir ilim sâhibi olmak,
3.Birden fazla halîfe namzedlerinden hangisinin amme işlerini idâreye daha ehil olduğunu temyîz edecek bilgi ve görüş sâhibi olmaktır.
Halîfe namzedinin memleketinden olan halifeyi seçecek kimseler ile başka memleketlerden olan seçici kimseler arasında herhangi bir üstünlük yoktur.
(İmâm El-Mâverdî, El-Ahkâmü’s-Sultâniyye, İst. 1994, S. 30-32)