MUHTEREM ÖMER MUHAMMED ÖZTÜRK
13 Ağustos 1946 (15 Ramazân 1365)’te Adana’da dünyâyı teşrîf eden zât-ı âlileri, babaları Merhum Hacı Mehmed Öztürk Efendi’nin Hz. Mahmûd Sâmî Ramâzanoğlu (k.s.) ile İstanbul’a hicret etmeleriyle küçük yaşta İstanbul’a yerleşmişlerdir.
Doğduklarında “Ömer” İsm-i Şerîfler’ini Hz. Mahmûd Sâmî (k.s.) koymuşlar ve doğumlarından itibâren kendilerine mürebbî (terbiyeci) olmuşlardır. Galatasaray Lisesi’nde orta öğrenimini tamamlayan zât-ı âlileri, İstanbul İktisâdî ve Ticârî İlimler Akademisi’ni bitirmişler ve birkaç ay orada öğretim görevlisi olarak görev yapmışlardır.
Allâh Resûlü (s.a.v.)’in yolundaki her hususta en büyük önder olan Hz. Ebû Bekir Sıddîk (r.a.)’ın yolundan gitmeye çalışan Muhterem Ömer Muhammed Öztürk, 1979 yılında Hz. Ebû Bekir (r.a.)’ın Fahr-i Kâinât (s.a.v.) Efendimiz’e Medîne’ye hicretlerinde yol arkadaşı olduğu gibi Sâhibü’z-zamân Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (k.s.) Hazretleri’ne yol arkadaşı olarak Medîne’ye hicret etmişlerdir.
Hz Mahmûd Sâmî Ramâzanoğlu (k.s.), dünya hayâtlarının sonlarına doğru yakın dostlarının ve sonradan O’nun yerine geçtiğini iddiâ eden ihvânın da içinde bulunduğu devlethânelerindeki   bir sohbetlerinde “Ömer Öztürk kılavuzdur. Mûsâ Bey’e de kılavuz olsun.” buyurarak Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün ma’nevî derecesini îlân etmişlerdir.
Yine husûsî bir sohbetlerinde “Ömer Öztürk ma’nen vazîfelidir. Bizim yerimiz Medîne; onunki ise Mekke’dir.” buyurmuşlardır. Ömürlerinin son demlerinde ise vasiyetlerinin tamâmını Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’e yapmışlar, techîz ve tekfîn işlerinin de ne şekilde yapılacağını kendilerine bizzât söylemişlerdir.
Onun şu övgülerine mazhar olmuşlardır: Torunu Mahmûd Kirazoğlu’na şöyle söylemişlerdir:  “Ömer Öztürk Ağabey’ine selâmımı söyle. Senin Medîne’de ikâmetin için Ravza’da duâ etsin. Cenâb-ı Hakk O’nun duâsını reddetmez. Duâsı makbûl kişilerdendir O.” Medîne-i Münevvere’de de birçok kereler aynı lafızla “Ömer Öztürk benim en emîn ihvânımdır. Kendisi ma’nen vazîfelidir.” buyurmuşlardır.
(WWW.RAMAZANOGLUMAHMUDSAMİKS.COM)