Hacet Namazı

Hacet Namazı. Uhrevî veyâ dünyevî bir ihtiyâcı olan kimse güzelce abdest alır, yatsı namazından sonra iki veya dört, bir rivayete göre on iki rek’at namaz kılar, sonra Hâkk Te’âlâ Hazretleri’ne senâda, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’e salât-ü selâmda bulunur.

Şöyle ki: Uhrevî veyâ dünyevî bir ihtiyâcı olan kimse güzelce abdest alır, yatsı namazından sonra iki veya dört, bir rivayete göre on iki rek’at namaz kılar, sonra Hâkk Te’âlâ Hazretleri’ne senâda, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’e salât-ü selâmda bulunur. Sonra hacet duâsını okuyup hacetinin husûlünü (ihtiyâcının karşılanmasını) Allâhü Te’âlâ’dan niyaz eder.
Hacet namazının birinci rek’atında Fâtiha-yı Şerîfe’den sonra üç kerre Âyetü’l-Kürsî, diğer üç rek’atında da birer Fatiha ile birer İhlâs ve Mu’avvizeteyn (Felâk ve Nâs) Sûreleri okunması hakkında bir Hadîs-i Şerîf vardır.


Hacet (İhtiyaç) Duası


“Allâhümme innî es’elüke tevfîga ehli ’l-hüdâ ve a‘mâle ehli ’l-yagîn ve münâsahate ehli ’t-tevbeh ve ‘azme ehli’s-sabr ve cidde ehli’l-haşyeh ve talebe ehli’r-rağbeh ve te’abbüde ehli ’l-verâ’ ve ‘irfâne ehli’l- ‘ilmi hattâ ehâfek.
Allâhümme innî es’elüke mehâfeten tahcüzünî ‘an ma‘siyetike hattâ a‘mele bi-tâ‘atike ‘amelen estehiggu bihî rızâke ve hattâ ünâsihake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke nasîhaten hubben leke ve hattâ etevekkele ‘aley-ke, fî’l-umûri husne zannin bike sübhâne hâligin nûr.”


Rızık Bolluğu İçin Okunacak Dua


Aşağıdaki Âyet-i Celîle, Zâriyât sûresi 58. âyeti olup akşam ve sabah veyâhu beş vakitte on birer kerre okunacaktır:
“İnna’llâhe hüve’r-razzâku zû’l-kuvveti’l-metîn.”


(Ömer Muhammed Öztürk, İbâdet Takvimi ve Duâlar)