Hacc ve Umre’nin Fazileti

Hacc ve Umre’nin Fazileti. Umre, hacc’ın muayyen günleri dışında yapılan ziyârettir. Hacc ve Umre’nin Mükâfatı: “Birbiri ardınca hem hacc ve hem umre yapın. Zîrâ bunlar, körüğün demir, altın ve gümüşün pisliğini giderdiği gibi fakirliği ve günâhları giderir buyrulmuştur.

Şartlarına Uygun Hac: “Kim Allâh (c.c.)  için haccederse, ne Refes ne de sapmazsa (memleketine, evine) anasından doğduğu günde olduğu gibi tertemiz ve günâhsız olarak döner.” (Buhârî)

Refes’in ma’nâsı, “Cinsî münâsebette bulunmak, herhangi bir sûretle şehvete ma’lûb olmak ve genel olarak kötü söz söylemek”tir. Fısk da, “gerek günâh işlemek, gerek kavga etmek; mücâdele etmek gibi hâl ve hareketlerde istikamet haddinden çıkmak”tır. Bunlar hacc’ın kabulüne mâni’ olan günâhlardır.

Umre, hacc’ın muayyen günleri dışında yapılan ziyârettir. “Her umre ondan sonraki umreye kadar olan küçük günâhlar için keffârettir. Mebrûr hacc’ın yani günâhlardan sâlim ve sırf Allâh (c.c.) için olan hacc’ın cennetten başka mükâfatı yoktur.” (Buhârî)

Hacc ve Umre’nin Mükâfatı: “Birbiri ardınca hem hacc ve hem umre yapın. Zîrâ bunlar, körüğün demir, altın ve gümüşün pisliğini giderdiği gibi fakirliği ve günâhları giderir. Mebrûr bir hacc için cennetten başka bir sevâp yoktur.” (Ahmed İbn-i Hanbel)

Dârekutnî ve Taberânî’nin İbn-i Ömer (r.a.)’dan rivâyetine göre birbiri ardınca yapılan Hacc ve Umre, “hem ömrü, hem rızkı artırır.”

Allâh (c.c.)’un Elçileri: “Allâh (c.c.)’un elçisi üçtür: Gazâ eden (düşmânla savaşan) Hacceden, Umre yapan.” (Nesâî)

Farz Hacc Geciktirilmemeli: “Kim uhdesine farz olan haccı edâ etmek isterse acele etsin, geciktirmesin.” (Ahmed İbn-i Hanbel)

Ahmed İbn-i Hanbel ile İbn-i Mâce’nin Fazl İbn-i Abbâs (r.a.)’dan başka bir rivâyetlerinde meâlen şu ziyâde vardır: “O adam, belki hastalanır, bineği gâib olur. İhtiyâca düşer.”

(Hz. Mahmûd Sâmî Ramazânoğlu (k.s.), Musahebe 5, s.95-108)