Gusl etmeleri farz olanlara gusletmeden evvel haram olan şeyler şunlardır:

Namaz kılmak, Kur’an kasdiyle velev ki bir âyet miktarı olsun Kur’an okumak, fakat dua ve senaya dair âyetleri dua ve sena kastiyle okumak caizdir. Meselâ, cünüp olan veya adet gören bir kadın, dua maksadıyla Fatiha sûre-i celîlesini okuyabilir. Kezalik: halde Kur’an âyetlerini çocuklara kelime keli­me öğretmek caizdir. Kelime-i Şehadeti oku­mak teşbih ve tekbirde bulunmakta caizdir. Kur’an-i Kerîm’e velev bir âyet veya yarım ayet olsun el sürmek, Mushâf-ı Şerifi el ile tutmak haramdır. Fakat bitişik olmayan bir gılaf, bir mahfaza, bir torba veya sandık içinde bulunan bir Mushâf-ı Şerifi tutmak ise caizdir. Kabe-i Muazzama’yı tavaf etmek ve bir zaruret olma­dığı halde bir mescide, bir camii şerife girmek ve içinden geçmek. Üzerinde Âyet-i kerime ya­zılı bir levhayı, bir akçeyi (parayı) el ile tut­mak.

Gusl etmeleri farz olanlara gusl etmeden evvel MEKRUH olan şeyler şunlardır:

Dînî kitaplardan herhangi birini el ile tu­tup okumak. Elini ağzını yıkamadan yiyip iç­mek. Elde tutulmayıp yer üzerinde bulunan bir sahifeye, bir levhaya Kur’an-ı Kerim’i yazmak. Bu da İmam Muhammed’e göre mekruhtur. (İslâm ilmihâli)