Faziletli Meslekler

Faziletli Meslekler. Çoğunlukla şu on meslek tercih edilip faziletli görülmüştür.

Selef ekseriyetle şu on san’atı tercih ederlerdi: 1. Dikicilik. 2. Ticâret, 3. Nakliyecilik, 4. Terzilik ve ayakkabıcılık, 5. Elbise temizleyiciliği, 6. Nâlincilik, 7. Demircilik, 8. Eğiricilik, 9. Avcılık. 10. Kitâbcılık [muharrirlik]Abdülvehhab el-Varak (r.âleyh) diyor ki: “Ahmed b. Hanbel bana: “Hangi sanatla iştigâl ediyorsun?” diye sordu. Ben: “Hattâtım, kitâb yazarım” dedim. Ahmed b. Hanbel (r.âleyh): “Çok güzel san’at ve helâl kazanç. Eğer ben de bir sanata intisâb etseydim, bu sanatı tercih ederdim” dedi ve devâmla: “Kâğıdın kenarlarına dış taraflarına yazma” diye öğüt verdi. Çünkü buralara yazılan yazılar zâyil olur.”
Dört san’at sâhibi insânlar arasında hafif meşreb diye tanınmıştır. Bunlar; çulhacılar, pamuk satıcılar, iyciler ve çocuk terbiyecileridir. Çünkü bunların ilk üçü ekseriyetle kadınlar ile alışveriş eder. Sonuncusu da çocuklarla meşgûl olur.
İbâdet ve farz-ı kifâye kabilinden olan cenâze yıkamak, defnetmek, ezân okumak, terâvih kıldırmak, Kur’ân ve fıkıh öğretmek gibi husûslarda, her ne kadar ücret almak sahih ise de Selef, bunlardan ücret almağı kerih görmüştür. Çünkü bunlann hakkı, bunlardan para almayıp, bunları âhiret sermâyesine ayırmaktır. Ücret almak ise âdeta dünyâlığı âhiret üzerine tercih etmek gibidir. Bu bakımdan hoş değildir.
(İmâm-ı Gazâlî (r.âleyh), İhyâu Ulûmi’d-dîn, c.2, s.220)


Pratik Fıkhi Bilgiler


SUAL: Kullanılması veya yenilmesi haram bir madde veya bunlardan imal edilen ilaçlarla tedavi olmak caiz midir?
CEVAP: Hanefi mezhebine göre; bir hastalığın tedavisi için, helâl maddelerden elde edilmiş bir ilaç henüz üretilmemiş ya da üretilen bu ilaca ulaşma imkânı yok ise, haram olan bir maddenin veya bundan üretilen bir ilacın, meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen müslüman uzman bir doktor tarafından tavsiye edilmesi halinde, kullanılmasında dinen bir sakınca yoktur. Çünkü “Zaruretler yasakları mubah kılar”. Zaruret ortadan kalkar ve başka helal maddelerden yapılan ilaçlar bulunursa, o zaman helal olanları kullanmak gerekir.
(Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvâlar)