er-Rahmân ve er-Rahîm isimleri aynı kökten türemiştir. Her ikisi de mübalağa ifâde eder. Ancak Rahmân’ın mübalağası  Rahîm’den daha fazladır. Rahman daha genel, Rahîm daha özeldir. Rahman ve Rahîm isimleri, Yüce Allah’ın büyük ve geniş  merhamet sahibi olduğunu gösterir. Öyle ki, O’nun merhameti her  şeyi kuşatmış ve bütün  canlıları  kapsamışt ır.  Allah,  bu  kadar  geniş  merhametini âhirette yalnız peygamberlerin izinden giden ve kendisinden korkan takva  sâhibleri  için  yazmışt ır.  Allah’ın  mutlak  merhametini  hak edenler bunlardır. Bunların dışındakiler ise Allah’ın merhametinden sadece bir pay alanlardır.
el-Hattâbîder   ki:   “Rahman,   genel   olarak   merhamet   sahibi demektir.  Bu,  bütün  varlıkların  rızıklarını,  menfaatlerini  ve  ihtiyaçlarını  kapsayan  bir  merhamettir,  inanan  inanmayan,  iyi  veya kötü   herkes   için   geneldir.   Rahîm   ise   yalnız   inananlara   has merhameti ifâde eder. Yüce Allah şöyle buyururlar:
“O, Mü’minleri çok esirgeyicidir.” (Ahzâbs. 43)
Rahman, Allah (c.c.)’nun bütün mahlûkâtını  kapsayan ismidir, inanana,    inanmayana,     hayvana     vs.   merhamet eder onların rızıklarını vermemezlik etmez. Rahîm ise hâs (özel) bir merhamettir ki  bu  sâdece  Mü’mînleri  içine  alır.  Sâdece  Mü’mînleri  cennetiyle cemâliyle      rahmetiyle      mağfiretiyle      sayısız     ni’metleriyle rızıklandıracaktır.   Yüce     Allah    kendisini    “Hayru’r-râhimî n” (merhamet      edenlerin    en   hayırlısı)   ve   “Erhamu’r-râhimî n” (merhamet edenlerin en merhametlisi) olarak adlandırır.
Rahman ve Rahîm sıfatlar ını bir arada zikretmenin faydası, Allah (c.c.)’nun özel ve genel merhametinden ve bu dünyadaki ve âhiretteki merhametinden yararlanmaktır. Bu isimler, herhangi bir hususta ihtiyaç içinde kıvranan kimseler için en uygun zikir ve duâ vas ıtas ıdır.
er-Rahmân ism-i Şerîfini günde yüz kere zikreden kimsenin kalbinde merhamet eseri oluşur.
er-Rahim ism-i Şerîfini günde iki yüz elli sekiz kere zikreden hertehlikeden kurtulur.
(Esmâü ‘l-Hüsnâ, 190-199.sj)