Musavvir: Tasvir eden, herşeye şekil ve sûret veren demektir.
Cenâb-ı Hakk buyuruyor ki:
“O Allâh ki, Yaratan’dır, kusûrsuzca vâr edendir, şekil ve sûret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbîh etmek­tedir. O, Azîz, Hakîmdir.” Dünyâ üstünde yüz binlerce farklı türde canlı yaşar. Bu türlerin hepsi birbirlerinden ta­mâmen farklı görünüşlere ve olağanüstü özelliklere sâ-hibdir.
Musavvir, bir şeyi dilediği zaman ona sadece: “Ol” der o da istediği şekil ve biçimde oluverir. “Yüce Allâh şöyle buyurmaktadır: “Dilediği bir sûrette seni tertîb etti.” Bu yüzden musavvir, yaratmak istediğini istediği şekil ve bi­çim üzere yaratandır.
Musavvir, organları birbiriyle uyumlu hâlde yaratan ve onlara dilediği biçimi veren anlamına da gelir. Allâh (c.c), insanı en güzel bir şekilde yarattığını bize şöyle haber verir: “Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarat­tık.” (Tîn Sûresi)
(İnsanlarının herbirinin sîmâları (yüzleri) ve vücûd yapıları birbirinden farklıdır. Parmak izlerinin de hiçbiri diğerinin aynısı değildir.)   (Hakk Dini Kuran Dili, Haşr Sûresi, 24)
Resûlullâh (s.a.v.)’den naklen Mu‘âz b. Cebel (r.a.) anlatıyor:
– “İnsan, kıyâmet günü şu dört şeyden sorulma­dıkça hiçbir yere adım atamaz:

  1. a) Ömrünü nerede tükettiği,
  2. b) Gençliğini nerede harcadığı,
  3. c) İlmi ile ne gibi amel işlediği,
  4. d) Malını nereden kazanıp nereye harcadığı.”

(Ebû Leys Semerkandî, Tenbihü’l Gâfilîn Bostânü’l-Ârifîn, 53-54.s.)