Kurtubî de der ki: “Kuddûs,  her  türlü  eksiklik ve noksanlıktan uzak olan, her türlü kusurdan temiz olan demektir. “O, kendisine yakışmayan her türlü  ayıptan uzak ve temiz olandır. Bu ismi bilen her Müslüman dâima Allah’ı yüceltmeli ve O’nu her türlü noksanlıktan tenzîh   etmelidir. Sonra da bütün haramlardan, mekruhlardan, şübheli şeylerden ve yararsız mubahlardan kendisini arındırıp temizlemeli ve Mevlâ’sına ibâdet etmekle meşgul olmalıdır. Ruhunu ve bedenini, maddî zevklerden arındırmalı, bu tür şeylere   önem   vermemelidir.   Kendisi   için   yararlı        olan   ilimleri öğrenmeye  ve  güzel  ahlâkî  davranışlar  kazanmaya  çalışmalıdır.
Beden ve ruhu arındırmanın yolu, Allah’ı  tan ımak ve yararlı  ilimler öğrenip onunla amel etmektir.
el-KuddÛs ism-i Şerîfini günde yüz yetmiş  dört kere zikretmek insanın ahlâkının güzelleşmesine sebeb olur.
es-Selâm ism-i Şerîfi, kullarını  tehlikelerden selâmete çıkaran, her çeşit arıza ve hâdiselerden salim kılan manasındadır. es-Selâm ism-i  Şerîfinin  bir  tecellîsi  de  âhirette  Mü’mînlere,  ve  Allah’ın dostlarına olacaktır. Yüce Allah sevdiği kullarını selâmetle cennete koyacak ve onlara selâm verecektir.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki: “Cennet ehli zevk ve safa içinde eğlendikleri bir sırada onlara bir nûr doğar, yayılır.
Başlarını  kaldırınca üzerlerinden Rablerinin kendilerine tecelli ettiğini  görürler.  O  sırada  Allâh’dan:  Selâm  size  ey  cennet ehli!” diye nida gelir. Allah’ın cemalini seyrettikleri müddetçe tecellî  kalkıncaya  kadar  içinde  bulundukları  nimetlerden  hiç birine iltifat etmezler. Sonra da onlara Allâhü Te’âlâ’nın nuru ve bereketi kalır.”
(ibn-i Mâce. st-tsrğîb vs’tsrhîb)
es-Selâm  ism-i  Şerîfini  her  gün  131  kere  zikredeninin  kalbi selim olur. Ve eceli gelmedikçe bir hastaya okunursa selâmet bulur.
(Kurtûbî, Esmâü’l-Hüsnâ, s.329-332; Esmam Hüsnâ Şerhi, 86-SO.s)