Bâri: Yaratan, kusûrsuzca var eden demektir. Cenâb-ı Hakk buyuruyor ki:
“O Allâh ki, Yaratan’dır, kusûrsuzca var edendir, ‘şekil ve sûret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbîh et­mektedir. O, Azîz, Hakîmdir.” (Haşrs. 24)
Yaşadığımız evren ile ilgili herşeyde bir denge ve ahenk vardır. Özellikle bilim alanında yeni gelişmeler kaydedilip bugüne kadar bilinmeyen pek çok detay or­taya çıktıkça, bu denge ve ahenk daha da netleşmek­tedir. Görünen odur ki, kâinat üzerinde var olan her sis­tem üstün bir aklın tasarımıdır. Bu üstün aklın sâhibi, herşeyi hayranlık uyandırıcı bir düzen içinde vâr etmiş­tir. Kâinattaki her cisim, yeryüzünde yaşayan milyarlar­ca canlı müthiş bir ahenk içinde varlıklarını sürdürürler. Doğadaki düzen hiçbir şekilde bozulmaz ve binlerce yıldır son derece istikrârlı bir şekilde devâm etmektedir.
Bâri’dir. Yani öyle temiz yaratıcı ki yarattıklarını te­miz ve sağlam bir nizam üzere seçip düzenleyerek ve tamâmlayarak birbirinden farklı özelliklerle yaratır.
Râzi der ki: “Bâri ismi, yaratan ve îcâd eden gibi ol­makla beraber cisimlerin yaratılması ma‘nâsını da ifâ­de eder. Onun için halka “berriyye” denilir de, renk ve tad gibi başka bir cevherle meydâna gelen husûslara denilmez.”
“Allâh’ın yarattığı şeylerin şerrinden O’nun kelimele­rinin hepsine sığınırım.” gibi bazı duâlarda zikredilen “halaka”, “zeree” ve “beree” fiillerine nazaran “bâri” is­mi yaratılışın tekâmül mertebelerindeki îcâdları ifâde eder.
(Mehmed Nuri Şemseddin Nakşıbendî,Miftahü’l Kulûb, Kalplerin Anahtarı)