Noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbim çok şefkatli, pek müşfik ve çok merhametlidir. Fakiri sorumlu tutmadığını zengine sorumlu kılan, yolcudan almadığını yolcu olmayandan alan, zayıf ve çaresizlerin halinden dolayı fazlaları onlara hafifleten Allah (c.c.)’un merhameti engindir.
Er-Raûf, sözlükte şefkat duyan demek olup, son derece merhametli manasında “Re’fat” kökünden gelmektedir. Allah (c.c.)’den olan şefkat, kötülüğü gidermektir.
Allâhü Te‘âlâ büyüktür, zengindir, kudret eliyle yarattığı ve isterse bir lâhzada (çabucak) yok edebileceği mahlûkâtından hiç birine muhtaç değildir. Fakat Allah (c.c.)’ün bu gınâsı (bolluğu) mahlukâtına karşı re’fet (merhamet) ve rahmetine mâni değildir. Bilâkis re’fetinin büyüklüğüne delâlet etmektedir. Meselâ dünya yüzünde yaşayan hayvanların, o ağzı dili söylemeyen zavallıların halleri ne kadar acıklı görünür. Halbuki Allâhü Te‘âlâ kemâl-i re’fetinden onlara bir ilham, bir sevk-i tabiî ihsân buyurmuştur. Bu sebepten onlar yaşamalarını te’min edecek maddeleri bulurlar. Kendi nevi’lerinin muhafazası sebeplerini bilirler. Helaklerini mûcib olacak ifrat ve tefrîte kapılmazlar, bunlardan başka yuva kurmak, yavrularını gözetip yetiştirmek gibi daha nice işler yaparlar ki, bu esrar, hayvanât ilmiyle uğraşanları hayretten hayrete düşürür.
a) Sinirlendiği anda 10 defa “Yâ Rauf ism-i şerifini ve 10 defa salavât-ı şerife okuyanın hiddeti kaybolur, sevaba kavuşur.
b) Haksızlığa uğrayan bir kimsenin zalimin elinden kurtulması için 10 defa “Yâ Rauf’’ ism-i şerifi okunur.
c) Eşlerden biri haram işler ve diğerini de aynı haramı işlemeye zorlarsa, zorlanan eş, 286 defa ‘‘Ya Rauf’’ ism-i şerifini okuyup duâederse haram işleyen eş ıslah olur, o haramı terkeder. (Ali Osman Tatlısu, Esma-ül Hüsna Şerhi)