Sakal, Peygamber (s.a.v.)’in sünneti, yani yolu olduğu gibi, bütün peygamberlerin de sünnetidir. Cenâb-ı Allâh tarafından gönderilen bütün nebi ve resûller sakallı idiler. Bu yüzden sakalın büyük bir önemi vardır. İslâm’da sakalın hükmüne gelince, Hanefî, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre erkeklerin sakal bırakmaları vaciptir. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurur: “On haslet fıtrattandır; Bıyığı kısaltmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak…” Ayrıca buyurmuştur ki: “Bıyıkları kısaltınız, sakalları da bırakınız*”

Yukarıda adı geçen mezhep kurucu ve sâlikleri, hadisteki emir vücup içindir diyerek sakal kesmenin haram olduğuna hükmetmişlerdir. Şafiî âlimlere göre ise sakal bırakmak vacip değil sünnettir, kesmek tenzîhen mekruhtur. Gazâlî, Şeyh Zekeriyya el Ensârî, İbn-i Hacer, Remlî, Hatîb Şirbînî, İmam Nevevî ve Rafiî (r.a.e.) de bu görüştedirler.(Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar, c.2, s.277)

               ALTIN VE GÜMÜŞ YÜZÜK TAKMAK CAİZ MİDİR?

Gümüş yüzük takmak, erkek ve kadın için mubâh ise de, altın yüzük takmak erkek için haram, kadın için helâldir. Peygamberimiz (s.a.v.) buyu-ruyor ki: “Altın ve ipek, ümmetimin kadınlarına helâl, erkeklerine haram kılınmıştır.”

Abdullah ibn-i Abbas (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: “Peygamberimiz (s.a.v.) birisinin elinde (parmağında) altın yüzük gördü. Hemen elinden çıkarıp attı. Ve dedi ki: “Nasıl olur da sizden biriniz bir ateş parçasını alıp eline sokar?”

Peygamberimiz (s.a.v.) gittikten sonra adama: “Yüzüğünü al ondan faydalan” denildiğinde “Hayır Allâh (c.c.)’a yemin ederim, madem ki Peygamberimiz (s.a.v.) atmıştır asla almam.” dedi.

Hulâsa dört mezheb ile Sahâbe (r.a.e.)’in cumhuruna göre, erkek için altın yüzük takmak haramdır. Cevâzı için fetvâ vermek doğru değildir.(Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvâlar, c.1, s.130)

Bir Yorum Bırak